Numara : 81
Tarih : 21.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/81
 
KONU: Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile TÜRMOB Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı.
 
A- 21 Kasım 2007 tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede “ SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” yayınlanmıştır.
 
Söz konusu yönetmelik ile, SM, SMMM ve YMM’lerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin;
 
a.       3 üncü maddesinde yer alan “ Geçici Kurul ” tanımı yürürlükten kaldırılmış,
 
b.      13,14,16,17,18,19,22,23,26,32,33,34,35,36,38,40,42,45,47,50,51,62 ve 64 üncü maddelerinde değişiklikler yapılmış,
 
c.       Aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
 
Geçici madde 4: Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihte faaliyette bulunan şirketlerden daha önce ortaklık yapısındaki değişiklikleri bildirmeyenler, Yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren üç ay içinde değişikliğin yapıldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslını bir dilekçe ekinde bağlı oldukları odalara vermek zorundadırlar.
 
Meslek mensupları, bu yönetmelikle yapılan düzenlemelere yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarını uygun hale getirmek zorundadırlar. ”
 
Yukarıdaki geçici maddeye göre ortaklık yapısı değişen YMM ve SMM şirketleri  21.11.2007 tarihinden itibaren 3 ay içersinde değişikliğe ilişkin T. Ticaret Sicil Gazetesi aslını bir dilekçe ile bağlı oldukları odalara vermek mecburiyetindedirler.
 
Tüm meslek mensupları ise yönetmeliğin yeni düzenlemelerine bir yıl içinde durumlarını uygun hale getirmek  mecburiyetindedirler.
  
B-    21 Kasım 2007 tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede “ Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik yönetmeliği ile; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin,
 
a-      3 üncü maddesinde yer alan “ Geçici Kurul ” tanımı yürürlükten kaldırılmış,
 
b-     5,7,8,23,31,37,60,62 inci maddelerinde değişiklikler yapılarak yeni fıkralar ve bentler eklenmiş,
 
c-      66 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere “ Birlik Meslek Şirketleri Kütüğü ” başlıklı 66/A maddesi ilave edilmiştir.
 
TÜRMOB tarafından yeni 66/A maddesi ile, “ Birlik Mesleki Ortaklık ve Şirketler Kütüğü ” adı altında merkezi bir kütük oluşturulmaktadır. Ortaklık bürosu ve şirketler birlik tarafından tutulan Meslek Kütüğüne kayıt edileceklerdir. Birlik, Meslek Kütüğüne kaydettiği ortaklık bürosu veya şirketlerin listesini, ünvan, adres, şirket türü, kütük numarası, ortakların isimleri, adresleri, sicil numaraları, varsa internet siteleri ve uygun göreceği diğer bilgiler ile birlikte TÜRMOB’un internet sitesinde 21.11.2007 tarihinden itibaren yayınlayacaktır.
 
    
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.