Numara : 69
Tarih : 12.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/69

 
KONU

Royalti ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:1)
 

Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Kıymeti Genel Tebliğinde (R.G.: 11/12/2001; 24610) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27/1-c madesinde yer verilen royalti/lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesi ve beyanına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
11 Aralık 2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz konusu tebliğ, royalti/lisans bedellerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin hususlara, ithal eşyasına ve marka kullanımına ilişkin royalti/lisans bedelleri olmak üzere iki başlık altında yer vermiştir.
 
İthal Eşyasına İlişkin Royalti/Lisans Bedelleri 
İthalatçı tarafından ödenen veya ödenecek royalti/lisans bedelenin gümrük kıymetine dahil edilmesi, 20/01/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 101 inci maddesindeki düzenleme çerçevesinde yapılacaktır.
 
Buna göre, gümrük kıymetine eklenecek royalti / lisans bedelinin,
 
- Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması,
- Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması,
 
Gerekmektedir.
 
Bu şartların her ikisini bir arada taşıyan royalti / lisans ödemeleri ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine eklenecektir.
 
Royalti/Lisans bedelinin ithal edilen eşya ile ilgili olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 
Royalti / Lisans bedeli,
 
a) İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa,
b) Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa,
c) İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa,
 
İthal edilen eşya ile ilgili kabul edilecektir.
 
İthal edilen eşyanın küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle Türkiye’de üretilen bir başka eşyanın bünyesindeki maddelerden biri veya bir parçası olması, royalti/lisans bedelinin  ithal edilen bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmez.
 
Yukarıda anılan “imalat” kavramı, maddeleri makina, cihaz, tezgah, alet, el emeği vasıtasıyla kısmen veya tamamen değiştirmek, işlemek ya da maddeye ürünün bünyesinde bir fonksiyon yüklemek suretiyle yeni ürün elde edilmesini ifade eder.
 
İthal edilen eşya gerek aynı durumda ya da küçük işlem gördükten sonra satılan eşya olsun ve gerekse Türkiye’de imal edilen başka eşyanın bünyesinde bulunsun, royalti/lisans bedelinin tamamen ithal edilen bu eşya ile ilgili olduğuna dair nesnel ve somut verilerin bulunması halinde söz konusu bedel ithal edilen eşya ile ilgilidir.
 
Royalti/Lisans bedelinin ithal edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam bedelin sadece nesnel ve somut verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir.  Bu hesaplamanın yapılması mümkün değilse ithal edilen eşyanın gümrük kıymetinin tespiti sırasında royalti /lisans bedeli hesaba katılmaz.
 
Royalti/Lisans ödemesinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olması, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti/lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder.
 
Marka Kullanımına İlişkin Royalti /Lisans Bedelleri 
İthalatçının marka kullanmak karşılığında ödediği veya ödeyeceği royalti/lisans bedelinin eşyanın gümrük kıymetine ilave edilebilmesi için, Gümrük Yönetmeliğinin 101/c maddesindeki şartlardan en az birinin mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.