Numara : 85
Tarih : 13.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/85
 
KONU: Pasaport Kanununun, Vergi Borcu Bulunan Kişilerin Yurt Dışına Çıkışlarını Engelleyen Maddesi, Anayasa Mahkemesince İptal edildi.
 
Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkında Kanuna ait Seri A ve 1 sıra no’lu Tahsilat Genel tebliğinin VIII inci bölümünde uygulama detayları açıklanan “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükmüne göre uygulanmaktadır.
5682 sayılı Pasaport Kanununun “Pasaport ve vesika verilmesi yasak olan haller” başlıklı 22 nci maddesinde, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere, pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği, verilmişse geri alınacağı, bunların yurt dışına çıkışlarının engelleneceği yönünde hüküm yer almaktadır.
 
Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulması yönündeki bu hükümle; mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin sağlanması, amme alacağının tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatın hızlandırılması amaçlanmıştır.
 
Hali hazırda yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren amme alacağı tutarı, 25.000.- YTL ve üzeridir. Bu tutarın altında borcu bulunan şahıslar hakkında tahsil dairelerince yurt dışına çıkış yasağı uygulanmamaktadır.
 
Ancak; Anayasa’ya uygunluğu uzun süredir eleştirilen bu uygulama ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi 8.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18.10.2007 tarih ve  E: 2007/4, K: 2007/81 sayılı kararı ile;
 
A.     5682 sayılı Pasaport Kanununun söz konusu 22 nci maddesindeki “vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere” bölümünü,
 
B.     4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının “5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır” biçimindeki tümcesini,
 
C.     4389 sayılı Bankalar Kanununun ek 5 nci maddesinde yer alan “tedbir” sözcüğünü,
 
D.    5411 sayılı Bankacılık Kanununun 13 ncü maddesinin “tüzel kişilerin kanuni temsilcileri ile borçlu veya borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklama” bölümünü,
 
Anayasanın 2,13 ve 23 ncü maddelerine aykırı oduğu gerekçesi ile iptal etmiştir.
 
Aynı karar ile; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin iptal edilen bölümünün doğuracağı hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, iptal hükmünün, kararın resmi gazetede yayınlanmasından  (8.12.2007 tarihinden) başlayarak 6 AY  sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
 
Yukarıda verilen bilgilerin ışığında sonuç olarak;
 
1.      İptal kararının , 8.12.2007 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek olması nedeniyle, bu süre içinde 25.000.- YTL ve üzeri vergi borcu bulunan mükellefler hakkında vergi idaresinin emniyet makamlarına yurt dışına çıkış yasağı talep ve uygulamalarının devam edeceği,
 
2.      Yurt dışı çıkış yasağı ile ilgili olarak açılmış ve açılacak olan davaların mahkemelerce karara bağlanması sırasında iptal kararının gözönünde bulundurulması gerekeceği,
 
3.      Anayasa Mahkemesince verilen 6 aylık süre içinde yeni bir hukuki düzenleme yapılması halinde yeni hükümler uygulanacak olup, yeni bir düzenlemenin yapılmaması halinde 6 aylık süre bitiminde (8.6.2008 tarihinden sonra) vergi dairelerinin yurt dışı çıkış yasağı talepleri emniyet görevlilerince yerine getirilmeyeceği anlaşılmaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.