Numara : 17
Tarih : 18.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/17

KONU
 
Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi
 

Hatırlanacağı üzere 2003/14 sayılı Vergi Sirkülerimizde, Gelir Vergisi Kanununun 63/5 maddesine göre ücretlilerin özel gider indirimi uygulamasından kaynaklanan vergi farklarının belirli esaslar dahilinde işverenin muhtasar beyannamesine göre tahakkuk eden vergiden mahsup edilmesi ile ilgili olarak damga vergisi ödenmeyeceği yönünde görüş belirtilmişti.
 
Söz konusu Sirkülerimizde ifade edilen bu görüşümüz temelde Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 2000/8 Sayılı İç Genelgesi ve İstanbul Defterdarlığı’nın 19 Şubat 2003 tarihli ve B.07.4.DEF.0.34.12/2.10-Muk-70-1/660 sayılı yazısına dayanmıştır.
 
Ancak Gelirler Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 18/3/2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.71/7103/103-210/11107 sayılı Genel Yazıda; özel gider indirimin işverenin muhtasar beyannamesinde mahsubu ile mükelleflerin vergi dairelerindeki alacaklarının vergi borçlarına mahsubunun birbirinden tamamen farklı işlemler olduğu gerekçesiyle Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tablonun IV/1-h bölümüne göre binde 7,5 oranında damga vergisine tabi tutulması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
 
Buna göre, mükelleflerce “özel gider indiriminden doğan damga vergisi” ibareli 21 no.lu satırın yer aldığı 1910-L örnek numaralı muhtasar beyannamenin kullanılması halinde, bu beyannamenin 21 no.lu satırı doldurulacak, 1910-m örnek numaralı muhtasar beyanname kullanılması halinde ise, hesaplanan “özel gider indiriminden doğan damga vergisi” beyannamenin II numaralı tablosunda yer alan ödenecek damga vergisi sütununa ilave edilerek gösterilecektir.
 
Gelirler Genel Müdürlüğü’nün söz konusu Genel Yazısının tam metni aşağıdaki gibidir.
................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)
 
İLGİ: 19.02.2003 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-210/6364 sayılı genel yazımız.
 
Bakanlığımıza yapılan başvurulardan muhtasar beyannamelerdeki 21 no.lu satırın boş bırakılmasının, uygulamada özel gider indirimine ilişkin damga vergisinin kaldırıldığı şeklinde anlaşılması ya da böyle anlaşılmadığı durumlarda da kesilecek verginin vergi dairesine beyanının ve tahakkukunun ne şekilde yapılacağı hususlarında tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi, resmi dairelerce ya da bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlarca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan hükme istinaden özel gider indirimi uygulaması sonucunda çalışanlarına nakden yapılacak ödemeler resmi daireler nam ve hesabına yapılan ödemelerden olduklarından, bu ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV-1/h fıkrasına göre binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi bulunmaktadır.
Buna göre, özel gider indirimi mahsubu ile mükelleflerin vergi dairelerindeki alacaklarının vergi borçlarına mahsubu birbirinden tamamen farklı işlemler olduğundan 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/h fıkrasına göre binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, mükelleflerce “özel gider indiriminden doğan damga vergisi” ibareli 21 no.lu satırın yer aldığı 1910-L örnek numaralı muhtasar beyannamenin kullanılması halinde, bu beyannamenin 21 no.lu satırı doldurulacak, 1910-m örnek numaralı muhtasar beyanname kullanılması halinde ise, hesaplanan “özel gider indiriminden doğan damga vergisi” beyannamenin II numaralı tablosunda yer alan ödenecek damga vergisi sütununa ilave edilerek gösterilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.”
 
Durumu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.