Numara : 49
Tarih : 2.8.2005
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2005/49
 
KONU

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Gümrükte Alınacak Teminat ve Bu Teminatların Çözümüyle İlgili Yeni Esaslar

 
Gelir İdaresi Başkanlığının www.gelirler.gov.tr adresindeki internet sitesinde yer verilen 9 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağında ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Gümrük İdaresine ödenecek teminat uygulaması yeni esaslara bağlanmıştır.

Ayrıca ithal edilen petrol ürünlerinin tesliminde beyan edilen ÖTV’ye ait bilgi formunun düzenlenmesi ve gümrük idaresince alınan teminatın çözümüne ilişkin esaslar da değişikliğe uğramıştır.

1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların İthalinde Verilecek Teminat
1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin “(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı 16.3. bölümünde yer verilen esaslar yerine bu konuya ilişkin olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1.1 Standart Teminatlı İthalat İşlemleri
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki malların ithalinde Gümrük İdaresine verilecek teminat mektubu tutarları aşağıda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.
a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen izin belgelerinde yazılı tutarlar dikkate alınarak, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında imalatta kullanılmak üzere imalatçılar tarafından doğrudan ithali veya tecil-terkin kapsamında kullanacak imalatçılara teslim edilmek şartıyla ithali hallerinde tecil-terkin işlemi için öngörülen vergi tutarı,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen izin belgelerinde yazılı tutarlar dikkate alınarak, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere imalatçılar tarafından doğrudan ithali veya aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanacak imalatçılara teslim edilmek şartıyla ithali hallerinde imal edilen ürünün tesliminde uygulanacak vergi tutarı,
c) Yukarıda belirtilen haller dışında Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı,
kadar banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmayacaktır.

1.2 Teminat Aranmayacak Haller
Aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki malları ithalinde teminat aranmayacaktır.
- Genel ve katma bütçeli idareler,
- İl özel idareleri,
- Sermayelerinin % 51’i veya daha fazlası yukarıda sayılanlara ait olan kuruluşlar,
- Özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar.

1.3 Düşük Oranlı Teminat Verilecek Haller
Aşağıda belirtilen durumlarda söz konusu malların ithalinde düşük oranlı teminat verilmesi mümkündür.
- (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların son iki yıldaki ithalinde verilen teminatlarını 1 Seri Nolu ÖTV Tebliğinin (9.1./e) bölümünde belirtildiği şekilde çözdürdüğü tespit edilen mükelleflerden, aynı malların ithalinde ÖTV tutarının % 5’i oranında teminat alınacaktır.
- Ayrıca (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları imal eden mükelleflerden, bu imalatlarında son iki yılda ithal ettiği aynı cetveldeki malları kullandığını vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile tevsik edenlerden de alınması gereken teminatın % 5’i tutarında teminat alınarak ithal işlemi yapılacaktır.

1.4 Teminat Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinde, imalatçılar tarafından düzenlenen 1 Seri Nolu ÖTV Tebliği ekindeki (EK:14) “Talep ve Taahhütname” de gümrük idaresine verilecektir.
 
Gümrük vergileri için götürü teminat alınmasına ilişkin uygulama, (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde vergi borcu olmayan mükellefler için de geçerlidir. Bu mallara ilişkin olarak gümrükçe onaylanmış kişi unvanı verilenler ile kapsam dışına çıkarılanlar, Gümrük Müsteşarlığı tarafından takip eden ayın 10 uncu gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.
İthalatçılar, her bir parti ithalatları için münferit banka teminat mektubu verebilecekleri gibi, ileride yapacakları ithalatlarını da kapsayacak şekilde global bir banka teminat mektubu verebileceklerdir. Ayrıca gümrük idarelerine verilen teminat mektuplarının ÖTV için düzenlendiğinin belirtilmiş olması gerekmektedir. İthalat işlemi tamamlandıktan sonra gümrük idaresi, 1 Seri Nolu ÖTV Tebliğ’i ekinde yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu”nu (EK:11) düzenleyerek on gün içinde ithalatçının bağlı olduğu vergi dairesine gönderecektir.

2. İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
1 Seri Nolu ÖTV Tebliği Ekindeki (EK:12) “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formu”nun  düzenlenmesi ve gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
 
2.1 İthal Edilen Petrol Ürünlerinin ÖTV’den İstisna Kapsamında Teslimi
İthal edilen malların ÖTV Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi ve bu teslimlerin 1 Seri Nolu ÖTV Tebliğinin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih No.” sütunları doldurulmadan (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.2 İthalatçı İmalatçıların Petrol Ürünlerini Tecil-Terkin Kapsamındaki İmalatta Kullanmaları
İthalatçı imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithal edip Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında imalatta kullanmaları halinde, 1 Seri Nolu ÖTV Tebliğinin (9.1./e) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tecil edilmiş olan verginin terkin işlemi yapılarak (EK:12) bilgi formu düzenlenecektir. Düzenlenecek formdaki “Satılan Miktar” sütununa, ithal edilen maldan bu şekilde tecil-terkin uygulaması kapsamında imalatta kullanılan miktar yazılacaktır. Gümrük idaresince, formda gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.3 İthalatçıların Petrol Ürünlerini Tecil-Terkin Kapsamında İmalatçılara Teslimi
İthalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithal edip Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında imalatçılara teslim etmeleri halinde, bu teslimlere ilişkin ÖTV’nin beyan edilmesi üzerine vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.4 İthalatçıların Petrol Ürünlerini Tecil-Terkin Kapsamında İhraç Kaydıyla Teslimi
İthal edilen malların ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.5 İthalatçı İmalatçıların (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malları
İmalatta Kullandıklarının YMM Üretim Raporu İle Tespiti
İthalatçı imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithal edip 30/11/2002 tarih ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamında imalatta kullanmaları halinde, bu kullanımın YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi üzerine vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Düzenlenecek formdaki “Satılan Miktar” sütununa, ithal edilen maldan bu şekilde imalatta kullanılan miktar yazılacaktır. Gümrük idaresince, formda gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.6 İthalatçıların (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malları
İmalatçılara Teslimi
f) İthalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithal edip 30/11/2002 tarih ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamında imalatçılara teslim etmeleri
halinde, bu teslimlere ilişkin ÖTV’nin beyan edilmesi üzerine vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.7 İthalatçıların Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Ticari Yatlara Sıfır ÖTV Kapsamında Yakıt Teslimi
İthal edilen malların, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine vergi dairesince “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih No.” sütunları doldurulmadan (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.8 İthalatçıların Madeni Yağ İmalatçılarına İndirimli ÖTV Kapsamında Baz Yağ Teslimi
İthalatçıların, ithal ettikleri 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. No.lu baz yağı 13/11/2003 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi kapsamında kullanacak olan madeni yağ imalatçılarına teslim etmeleri halinde, 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca madeni yağ imalatçılarının anılan Kararname kapsamındaki kullanımlarını YMM raporu ile tevsik etmeleri üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Düzenlenecek formdaki “Satılan Miktar” sütununa, ithal edilip madeni yağ imalatçısına teslim edilen mallardan bu şekilde madeni yağ imalatçısı tarafından imalatta kullanılan miktar yazılacaktır. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.9 İthal Edilen Malların ÖTV’ye Tabi Başka Bir Malın İmalinde Kullanılması
İthal edilen malların, vergiye tabi bir başka malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Kanunun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmayacaktır. Mükellefin bu şekilde imal ettiği malları tesliminde ÖTV beyan etmesi ve vergi dairesinden (EK:12) bilgi formunu düzenleyerek ilgili gümrük idaresine göndermesini talep etmesi halinde, ithal edilen malların vergiye tabi malların imalinde kullanıldığı vergi inceleme raporuyla tespit edilecektir. Bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine gümrük idaresine gönderilecek (EK:12) bilgi formundaki “Satılan Miktar” sütununa, ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktar yazılacaktır. Gümrük idaresince, formda gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

2.10 İthal Edilen Malların Diğer Yurtiçi Teslimi
İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV’nin beyanı üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.