Numara : 55
Tarih : 15.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/55 

KONU
 
Mükelleflerle İlgili Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin 322 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 15/7/2003; 25169) 322 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca, 2003 yılında mükelleflerle ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin usullerle ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde yer verilen açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller ile tespit edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı sözkonusu yetkisine istinaden;
·          2003 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamaların 15 Ağustos 2003 ila 15 Eylül 2003 tarihleri arasında, 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılması,
·          Açıklama kapsamına alınacak tutar olarak, her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,
·          Yapılacak açıklamada, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2003 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2002 - 31/5/2003 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,
·          Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,
·          Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması uygun görülmüştür. 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.