Numara : 70
Tarih : 16.10.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/70

KONU: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Taslağı ile Elektronik  Defter, Belge ve Kayıt Düzenine 2008 Yılı Başından İtibaren Yeni Düzenlemeler Getiriliyor. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde “ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ” taslağı yayınlanarak kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur.
 
Tebliğ taslağı ile Maliye Bakanlığı’nca gerek mükelleflere ait muhasebe sistemlerinin ilgililerine daha etkin bilgi sunulmasını sağlamak gerekse gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak amacıyla; bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerine ait muhasebe kayıtlarının, bu amaca uygun olarak hazırlanmış muhasebe programları kullanılarak tutulması ve saklanması ile bazı konularda yapılacak muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar belirlenmektedir.
 
Buna göre;
 
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıt ve belge düzeni 1.1.2008’den itibaren aşağıdaki unsurları karşılayacak şekilde değişiyor.
 
1)      Mükelleflere asgari gereksinimleri karşılayacak programları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ise de bugün için muhasebe programının seçiminde herhangi bir belirleme mevcut değildir.
 
2)      Muhasebe programlarına ait süreçler ve yapısal özellikler ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmamaktadır. Ancak ilerleyen günlerde tebliğde belirlenen şartları karşılayan programların hangilerinin olduğu kamuoyuna açıklanması beklenmektedir.
 
3)      Muhasebe programı aracılığı ile oluşturulan kayıtların manyetik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibraz zorunluluğu getirilmiştir.
 
Bu programlar aracılığı ile oluşturulan muhasebe kayıtlarına ilişkin veri tabanı; veri tabanı kayıtları veya diğer saklama ortamlarının da 5 yıl süre ile saklanması ve istenildiğinde ibrazı mecburiyeti de getirilmektedir. Bu muhafaza işlemi mükelleflerin kendi bünyelerinde yapılacak, verilerin Maliye Bakanlığı veya başka bir kuruma aktarılması söz konusu olmayacaktır.
 
 
4)      Kayıtların muhasebe programları aracılığı ile oluşturulması, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin tutulması ve muhafazası zorunluluğunu kaldırmamaktadır.
 
5)      Tebliğde ayrıca “ Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerine İlşikin Kayıt Saklama Gereksinimleri ” sunulmaktadır.
 
Etkin bir muhasebe sisteminin oluşturulması ve vergiye tabi kazancın doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin alış ve satış faturalarına, dönem sonu emtia stoklarına, nakit ödemelerine, ücret ödemelerine, çek ve senetlere banka işlemlerine vb. ilişkin kayıtların nasıl yapılması gerektiği hususu tebliğde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan birinci sınıf tüccarların alıcılar ve satıcılarla ilgili kayıtlarını her bir alıcı veya satıcıya ait alt hesaplarda takip etmeleri gerekmektedir.
  
6)      Düzenlemelere uymama halinde mükelleflere V.U.K’nun 353 ve mükerrer 355 nci maddelerinde belirtilen özel usulsüzlük cezaları uygulanacaktır.
 
a)      Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartalarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara Vergi Usul Kanunun mükerrer 353 üncü maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
b)      Oluşturulan muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların manyetik ortamda muhafazası ve istendiğinde ibrazına ilişkin  olarak tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.