Numara : 49
Tarih : 7.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/49
 
KONU: Motorlu Taşıtlarda, Vergilendirmeye Esas Teşkil Edecek Toplam Azami Ağırlığın Tespit Edilmesine İlişkin Genel Yazı Yayınlandı.
 
Bilindiği üzere; kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri araçlarda Motorlu Taşıt Vergileri, aracın azami toplam ağırlık ve yaş kriterlerine göre hesaplanmaktadır. Bazen aracın Motorlu Araç Tescil Belgesinde ve Karayolları Uygunluk Belgesinde (Teknik Belgede), azami toplam ağırlık bilgilerinin olmadığı durumlar olabilmektedir.
 
Maliye Bakanlığına yansıyan bu tür olaylar nedeniyle Bakanlık, 18.3.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.61/6159-2 sayılı açıklayıcı Genel Yazısını Resmi internet sitesinde yayınlamıştır.
 
Genel yazı ile; herhangi bir yanlış uygulamaya meydan verilmemesi için çekicilerin veya tadilatla çeki demiri ilave edilen kamyonların motorlu taşıt vergilerine esas teşkil edecek azami toplam ağırlıklarının hesaplaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Genel yazıya göre;
 
Azami Toplam Ağırlık : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi 16 ncı fıkrasında, taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan ağırlık olarak tanımlanmıştır.
 
Yine aynı Kanunun (MTV) 11 nci maddesinde göre yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan (model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, motor gücü ve azami kalkış ağırlığı) niteliklerinde verginin azalmasını veya artmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda;
 
  1. Bu değişikliğin, takvim yılının ilk 6 ayında (1.1.2008 – 30.06.2008) olması halinde, ikinci 6 aylık dönemde (1.7.2008 – 31.12.2008)
  2.  Değişiklik yılın son altı ayında yapılmış ise takip eden yılın başında,
dikkate alınacağı ve verginin yeni duruma göre ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Azami toplam ağırlık tespiti ile ilgili olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 03.05.2006 tarih ve 2150 sayılı ve 03.04.2007 tarih ve 1833 sayılı yazılarda; çekici ve römorkların ayrı araç olarak tanımlandığı, çekici araçların karayolu yapısında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için tespit edilen azami toplam ağırlığın belirlenmesinde, yarı römork veya römorktan çekici araca gelen düşey yükün dikkate alındığı, aracın römork ile birlikte çekebileceği yükün ise en az iki araçtan oluşan katar azami yüklü ağırlığını belirlediği belirtilerek, araç katarının birden fazla araçtan oluşması ve her aracın da ayrı ayrı vergilendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden, vergilendirmede araç tescil belgelerinde belirtilen azami yüklü ağırlığın dikkate alınmasının uygun olacağı açıklamasına yer verilmiştir.
 
Buna göre;
 
  • Motorlu araç trafik ve tescil belgelerinde azami toplam ağırlıkları belirtilmeyen kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesinde "azami yüklü ağırlığı" değerinin dikkate alınması,
  • Tadil edilerek vergiye esas teknik özelliklerinde değişiklik yapılan taşıtların vergilendirilmesinde,197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 11 inci madde hükmü göz önünde bulundurularak, tadilat sonrası düzenlenen uygunluk belgesinde yer alan bilgilerin esas alınması,
gerekmektedir.
 
Öte yandan, kamyon, kamyonet gibi taşıtların vergilendirilmesinde esas alınan azami toplam ağırlık bilgisinin trafik tescil belgesinde yer almaması durumunda, azami toplam ağırlık taşıtın trafik tescil belgesinde yer alan net boş ağırlık+istiap haddi+sürücü+Kabin Görevlisi (mevcutsa) ağırlıklarının toplanması suretiyle hesaplanacaktır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 

Deloitte Türkiye