Numara : 50
Tarih : 7.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/50
 
KONU: 2008/13426 Sayılı BKK ile 7 Nisan 2008 Tarihinden İtibaren;
1. Takım ve Torna Tezgahları, Dikiş ve Trikotaj Makinaları ile Ekskavatörlerin Tesliminde KDV Oranı % 8 Olarak Tespit Edildi.
 
2. Araba Kiralama Şirketlerinin 31.12.2007 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Bulunan   
Binek Otolarının İktisap Tarihinden  İtibaren 2 Yıl Geçtikten Sonra Satışı ise, % 1   
KDV Oranına İndirildi.
6 Nisan 2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bazı malların tesliminde uygulanan KDV oranı %8’e, kiralama şirketlerince 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde bulunan binek otolarının iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi ise yeniden %1 KDV oranına indirildi.
 
1.Tesliminde % 8 KDV Oranına Tabi Mallar
 
2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “ B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne  29 ncu sıra eklenerek aşağıdaki malların teslimi de %8 KDV oranına tabi kılınmıştır. (Yürürlük 7.4.2008 tarihinden itibaren)
 
Eklenen sıra aynen aşağıdaki gibidir.
 
“29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
 
GTİP No
  Mal Cinsi
84.29.52.10.00.00
   Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)
84.29.52.90.00.11
   Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11
   Beko loder
84.47
   Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela,  
   işleme, şeritçi  ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve  
   püskül, ponpon makina  ve  cihazları
84.52.10
  Ev tipi dikiş makinaları
84.52.21.00.00.00
  Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)
84.52.29.00.00.00
  Diğerleri (diğer dikiş makinaları)
84.58
  Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59
  Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş  
  açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri
 dahil) [84.58 pozisyonundaki  torna tezgahlan (tornalama merkezleri dahil) hariç]
 
gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar"
 
2. Binek Otolarının KDV’sini İndirim Hakkı Bulunan Mükelleflerin; Kiralamak ve İşletmek Üzere 31.12.2007 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde veya Envanterlerinde Bulunan Binek Otolarının, İktisap Tarihinden 2 Yıl Geçtikten Sonra Satışında 7.4.2008 Tarihinden İtibaren % 1 KDV Oranı Uygulanacaktır.
 
30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13033 sayılı BKK ile kullanılmış binek otolarının tesliminde % 1 olan KDV oranı, bu araçların alımında yüklenilen Katma Değer Vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları satışında (tesliminde) KDV oranı % 18 olarak belirlenmişti. (I Sayılı listenin  9 ncu fıkrasına eklenen parantez için hüküm)
 
Bu defa 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13426 sayılı Karar’ın 2 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 ncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin, iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra satışa  (teslime) konu olması halinde, bu teslimlerde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanması öngörülmüştür.
 
Bu düzenlemeye göre, satışa konu kullanılmış bir binek otosunun % 1 KDV oranına tabi olması için aşağıdaki şartlar gereklidir.
 
a.Teslim veya satış, binek otomobilllerini kiralayan veya işleten ve KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’sini indirim hakkı bulunan mükelleflerce yapılmalıdır.
b.Satışa konu binek otomobili, kiralanmak veya çeşitli şekillerde kulanılmak üzere alınmış olmalıdır. Bu amaçla alınmayan binek otosunun teslimi % 1 KDV oranına  tabi olmayacaktır.
c.Teslime ve satışa konu binek otosu 31.12.2007 tarihi itibariyle işletme aktifinde veya envanterinde kayıtlı olmalıdır. 31.12.2007 tarihinden sonra iktisap edilen ve satışa konu olanlar % 1 KDV oranına tabi olmayacaklardır.
d.Teslim veya satış, binek otosunun iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra yapılmalıdır. 31.12.2007 tarihi itibariyle  işletmenin aktifinde olsa dahi, iktisap (satın alma) tarihinden itibaren 2 yıl geçmeden yapılan teslimlerde % 1 KDV oranı uygulanamaz. Şartları taşımayan teslimler % 18 KDV oranına tabi olacaklardır.
Karar 7 Nisan 2008 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye