Numara : 42
Tarih : 14.6.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/42
 
KONU
 
Maliye Bakanlığı, Kapsama Giren Kurum ve Kuruluşların 2004 Yılı Gelirleri Üzerinden Afet Fonu ve Sivil Savunma Fonu Ödemesi Gerektiği Yönünde Görüş Bildirmiştir
 
 
Maliye Bakanlığı, 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılan “Afet Fonu” ile “Sivil Savunma Fonu”nun, kapsama giren kurum ve kuruluşların 2004 yılı gelirleri üzerinden ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

5217 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki düzenlemeye göre;
- Her yıl iktisadi Devlet teşekkülleri ile en az sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait bulunan banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3’ü nispetinde Afetler Fonunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması (7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Madde 33),
- Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinde Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketler ile resmi ve özel bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlasına bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortaklıkların bütçelerinin veya bilançolarındaki safi kârlarının binde 5’i oranındaki Sivil Savunma Fonunun (Sivil Savunma Hizmetleri Payı) İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması (7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Madde 36), gerekmekteydi.

5217 sayılı Kanun, gerek afet fonuna gerekse sivil savunma fonuna yapılacak bu ödemelere ilişkin hükümleri 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırmıştır. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sivil savunma fonuna yapılacak ödemelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığına verilen 18.03.2005 tarihli yazılı görüşte, 2005 yılında yürürlükte bulunmadığı için kapsama giren kurum ve kuruluşların 2004 yılı safi kârları üzerinden sivil savunma fonuna ödeme yapma yükümlülüğü bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak afet fonuna yapılacak ödemelerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen 29.04.2005 tarihli yazılı görüşte, 2004 yılında yürürlükte olan düzenleme gereği, kapsama giren kurum ve kuruluşların 2004 yıl sonu bilanço kârları üzerinden 2005 yılı Mayıs ve Kasım aylarında afet fonuna ödeme yapmaları gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.
 
Bunun üzerine, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü de görüşünü Gelirler Genel Müdürlüğü görüşü yönünde değiştirerek, 30.05.2005 tarihli yazısıyla 2004 yılı safi kârları üzerinden sivil savunma fonu ödeme yükümlülüğü bulunduğunu bildirmiştir.
Yukarıda yer verilen görüşler doğrultusunda İl Sivil Savunma Müdürlükleri, Sivil Savunma Hizmetleri Payı ödemekle yükümlü kurum ve kuruluşlara birer yazı göndererek gerekli ödemenin İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası nezdinde bulunan 350 101 200 nolu hesabına 2005 yılı içerisinde tek seferde yatırılmasını ve ödemeye ilişkin banka dekontu ile vergi dairesince onaylı 2004 yılı bilançosu ve kâr/zarar cetvelinin İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilmesini talep etmektedir.
Bize göre, 5217 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin yürürlük maddesinin tereddüte yer vermeyecek açıklıkta düzenlenmemiş ve Kanun gerekçesinde de buna yönelik bir belirlemeye yer verilmemiş olması, söz konusu ödemeleri tartışmalı kılmaktadır. Gerekli görülmesi halinde ödemelerin ihtirazi kayıtla yapılarak yargı yoluna başvurulabilmesi mümkündür.   
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.