Numara : 14
Tarih : 4.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/14
 
KONU
 
Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4739 Sayılı Kanun
 

31 Ocak 2002 tarihli ve 24657 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4739 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
 
4739 Sayılı Kanun, mali sektöre borçlu olup finansal darboğaz yaşayanların, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, 31 Ocak 2002 tarihinden önce mali sektörce (bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlar) açılmış kredilerin, kredi yenileme, vade uzatma, faizden vazgeçme ve/veya indirme, anaparadan indirim yapma gibi tedbirlerle, borçlulara, malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve katma değer yaratmaya devam etmeleri imkanı verilmesini amaçlamaktadır. 
 
Söz konusu tedbirlerin uygulanabilmesi, mali sektör kuruluşları ile borçlular arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları imzalanması ile mümkün olabilecektir. Bu anlaşmaların içeriği Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenecek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecektir. Anlaşmaların onaylama ve kabule ilişkin genel şartları BDDK tarafından yayımlanacak yönetmelikte gösterilecektir.
 
4739 sayılı Kanun, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak vergi istisnaları öngörmektedir. Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen söz konusu istisnalara aşağıda yer verilmiştir.
 
Aynı Kanunun 4 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa Geçici 30 uncu Madde eklenmiştir. Bu madde hükmüne göre, KVK’nun 38 inci maddesine göre yapılacak bölünmelerde Türk Ticaret Kanununun 404 üncü maddesi hükmü uygulanmayacaktır. Anılan 404 üncü maddeye göre, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden iitibaren iki yıl geçmeden başkalarına devri hükümsüzdür. KVK’na
eklenen geçici 30 uncu madde, TTK 404 üncü madde hükmünün bölünme suretiyle kurulan anonim şirketler bakımından uygulanmayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla KVK madde 38’e uygun olarak gerçekleştirilen bölünme sonucunda yeni kurulan anonim şirketten ayın karşılığı hisse seneti iktisap edenler, iki yıllık sınırlamaya bağlı kalmaksızın bu hisse senetlerini elden çıkarabileceklerdir. Aynı esaslar, bölünme suretiyle mevcut bir anonim şirkete devredilen bilanço değerleri karşılığında iktisap edilen hisse senetleri bakımından da geçerli olacaktır.
 
Geçici 30 uncu madde, şirket bölünmelerinin önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldırmıştır. Ancak, 404 üncü madde hükmünün sadece anonim şirketleri kapsaması nedeniyle, bölünme suretiyle yeni bir limited şirket kurulması veya mevcut bir limited şirkete bölünme suretiyle yapılan bilanço değerleri devri karşılığında iktisap edilen iştirak hisseleri için Türk Ticaret Kanununun 520 nci maddesindeki üç yıl geçmeden devir yasağı devam edecektir. 520 nci maddeye göre, limited şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise ortak, şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde payını başkasına devredemez. 
 
404 üncü madde hükmünün sadece bölünmelerde uygulanacak olması, bize göre geçerli dayanağı olmayan bir şekilde, bölünmelerin devir işlemlerine göre daha fazla gözetilmesi sonucunu yaratmıştır. Bilindiği gibi, KVK madde 37-39 çerçevesinde yapılan devirlerde, devrolan şirketin hissedarlarına devir sonrası oluşan şirketin sermayesinden verilen hisse senetleri ve iştirak hisseleri de ayın karşılığı iktisap edilen hisse senedi ve iştirak payı niteliğindedir ve TTK 404 ve 520 nci maddelerdeki sınırlamalara tabidir. Dolayısıyla, bölünme işlemlerinin aksine, devir işlemleri sonucunda iktisap edilen hisse senetleri bakımından iki ve üç yıllık devir yasağı devam etmektedir.
 
Bu açıklamalardan sonra, 4739 sayılı Kanunun 31/12/2002 tarihinde yürülüğe giren, finansal yeniden yapılandırmaya yönelik tedbirlere ilişkin maddeleri ile KVK’na geçici 30 uncu madde eklenmesine ilişkin maddesi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA 4739 SAYILI KANUN
(İLK 4 MADDESİ)
“Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, özel finans kurumları ve kendi özel mevzuatları uyarınca alınan izinler dahilinde faaliyette bulunan diğer malî kurumlar tarafından, bankalar ve diğer malî kurumlar ile kredi ilişkisi içinde bulunup, finansal darboğaz yaşayan borçluların; finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kredilerle ilgili olarak vadeleri uzatmak, krediyi yenilemek, ilave yeni kredi vermek, anapara ve/veya faiz indirmek, faizden vazgeçmek, kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, kredileri aynî, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, kredileri borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, diğer bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi alınacak tedbirlerle malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve katma değer yaratmaya devam etmelerine imkan verilmesinin sağlanmasıdır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen; kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, kredileri aynî bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, kredileri borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığı kısmen veya tamamen tasfiye etmek işlemleri 4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar tarafından yapılamaz.

Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları
MADDE 2.- Bankalar ve özel finans kurumları ile diğer malî kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin alacakları, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanacak alacaklı kurumların yetkili temsilcilerince imzalanacak ve onaylama ve kabule ilişkin genel şartları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu Anlaşmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren üç yıllık bir süre içinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabilir veya yeni  itfa planlarına bağlanabilir.

Gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılacak veya yeni bir itfa planına bağlanacak alacakların kapsamı,  borçluların  nitelikleri, asgari tutar ve şartları ve alacaklılar ile borçlular arasında ayrı ayrı imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurları birinci fıkradaki usulle saptanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ile belirlenir. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalamayanlar tarafından yapılacak sözleşme ve işlemler için bu Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanmaz.

Alacaklı ve borçlu taraflar arasında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bankalar, özel finans kurumları ve diğer malî kurumlar dışında kalan alacaklılar da taraf sıfatıyla katılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait bankalar, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borçları gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılan veya yeni bir itfa planına bağlanan borçlularla yapılacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine taraf olmaya yetkilidir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tasfiye Halinde Emlak Bankası Anonim Şirketi, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borçlularla yapılacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine ilave finansman sağlamamak kaydıyla taraf olabilirler.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılan veya yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklardan, Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olanları, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin tecil süresi ve teminat şartlarına bağlı olmaksızın, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına göre taksitlendirmeye ve tecil etmeye yetkilidir.

Vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
MADDE 3.- Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır.
 
a) Çerçeve anlaşması, düzenlenen sözleşmeler ve bu çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca yapılacak işlemler  ve   düzenlenecek kağıtlar 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,
b) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler uyarınca alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
c) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşların iktisap edecekleri motorlu taşıtlar 1318 sayılı Finansman  Kanununa göre ödenecek taşıt alım vergisinden,
d) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmeler kapsamında kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımı destekleme fonundan,
Ve diğer benzeri vergi, resim, harç, fon yükümlülüklerinden (4306 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken Eğitime Katkı Payı hariç) istisna edilmiştir.
İstisna (Taşıt Alım Vergisi hariç), alacaklı kuruluşların çerçeve anlaşması ve  düzenlenen sözleşmeler uyarınca edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde de uygulanır.

İstisna uygulaması, sözleşme hükümlerinin borçlu firmalar tarafından yerine getirilememesi veya getirilmemesi hallerinde alacağın hukuki yollardan tahsili aşamalarında ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar açısından da geçerlidir.

Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır.

Sözleşme ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, resim ve harç istisnaları  geri alınmaz.

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılır.
Bankalar, özel finans kurumları ve diğer malî kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması ve yeniden yapılandırılarak satılması amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 1318 sayılı Finansman Kanununa göre ödenecek taşıt alım vergisinden, kaynak kullanımı destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi hükmünden istisnadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu şirketlere, hiçbir şekil ve suretle şirket sermayesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, sermaye sağlamak suretiyle katılmaya yetkilidir.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde bankalar arasında alım ve satım işlemine konu edilen alacaklar ve bu alacakların teminatını oluşturan değerlerin devir ve temliki  için yapılacak işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar için, yedinci fıkrada belirtilen vergi, resim, harç ve fon istisnaları 31.12.2004 tarihine kadar aynen uygulanır. 
 
3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenleme
MADDE  4.- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 30.- Bu Kanunun 38 inci maddesine göre yapılacak bölünmelerde Türk Ticaret Kanununun  404 üncü maddesi uygulanmaz.”
 
4739 sayılı Kanunun diğer maddeleri, 4389 sayılı Bankalar Kanununda yapılan değişiklikler ile TC Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında 4603 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere ilişkindir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.