Numara : 29
Tarih : 19.2.2008
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/29
 
KONU: Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılan Krediler İçin Fuzulen Uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İade Edilebilecektir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 14.02.2008 tarih ve 2008/1 sayılı BSMV İç Genelgesi ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 ncu maddesinin (y) bendi gereğince BSM Vergisinden istisna edilen ve 2499 sayılı SPK’nun Geçici 11 nci maddesinde konut finansmanı kapsamında kabul edilen 06.03.2007 tarihinden önce düzenlenmiş olan konut kredisi sözleşmeleri  dolayısı ile fazla ve yersiz uygulanan BSMV’nin iade edilebilmesi için gerekli açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Söz konusu genelgeye göre vergi iade şartları aşağıdaki gibidir.
 
5582 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 06.03.2007 tarihinden önce kullandırılan konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanabilmesi için bu kredilerde 84 No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğde aranan şartların bulunup bulunmadığının bankalar tarafından tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. İstisna uygulanması gereken bu krediler dolayısı ile fazla ve yersiz uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin iade edilebilmesi için;
 
-  İade konusu işlemin konut finansmanı tanımı kapsamında banka ve sigorta muameleleri   
   vergisinden istisna edilmiş bir işlem olması,
 
-  Bu vergiye muhatap olanlar ile bu işlemleri yapan mükellef tarafından, işlemi yapan mükellefin        
    mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesine başvurulması,
 
-  İade konusu işlem dolayısı ile ilgili vergilendirme döneminde banka ve sigorta muameleleri
    vergisinin beyan edilip, ödenmiş olduğunun mükellef tarafından tevsik edilmesi,
 
-  Vergiye muhatap olan kişi tarafından sözleşme konusu işlemin 2499 sayılı Kanunun 38/A  
    maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı kapsamı dışında değerlendirilmesi talebinde
    bulunulmadığının tevsik edilmesi,
 
gerekmektedir.
 
Buna göre, banka şubeleri tarafından ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin istisna uygulanması gereken konut kredi işlemleri dolayısıyla lehe alınan paralar üzerinden hesaplanarak ödenen vergi olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda yer alan açıklamalar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan düzeltme hükümleri çerçevesinde bu vergilere muhatap olanlara verilmek üzere mükellefe iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye