Numara : 99
Tarih : 31.8.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/99
 
KONU
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 ve Geçici 19 uncu Maddelerindeki İstisna Uygulamasında Geçerli Asgari Tutar 500 Milyon Lira Olarak Belirlenmiştir
 
 
2004/7765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 27/8/2004; 25566) ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi ve geçici 19 uncu maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 500 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Bu Karar 27/8/2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 27/8/2004 tarihinden itibaren söz konusu maddelerin kapsamında yapılan teslim ve hizmet bedellerinin KDV hariç 500 milyon lirayı geçmediği durumlarda istisna uygulanmayacağı için KDV hesaplanacak, 500 milyon lira ve üzerindeki tutarlı teslim ve hizmetlerde ise KDV istisnası uygulanacağından KDV hesaplanmayacaktır.

Söz konusu 13 üncü madde araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda KDV istisnası uygulamasına ilişkindir. 5228 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu maddeye eklenen fıkra hükmüne göre Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesindeki fatura düzenleme sınırını istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

13 üncü maddede yer alan istisnalar şunlardır:
(a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,
(b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
(c) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre yapılan petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler,
(d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını
veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar),
(e) Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,
(f) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

Geçici 19 uncu madde Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilecek toplantıları düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve bunlara görevlerinin itfası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin 31.12.2005 tarihine kadar KDV’den istisna edilmesine ilişkindir. Bakanlar Kurulunun istisna uygulamasında asgari tutar belirleme yetkisine ilişkin 13 üncü maddedeki düzenlemenin benzeri geçici 19 uncu madde için de yapılmıştır.

2004/7765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen sınır nedeniyle yukarıda sözü edilen 13 ve geçici 19 uncu madde kapsamındaki istisnaların uygulanabilmesi için bu maddeler kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturada yazılı tutarların KDV hariç 500 milyon lirayı geçmesi gerekmektedir. Bu sınırın altında kalan teslim ve hizmet bedelleri için söz konusu istisnalar uygulanamayacak ve KDV hesaplanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.