Numara : 87
Tarih : 24.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2007/87
 
KONU: Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin, 2008 Yılında Kullanacakları Kanuni Defterlerini En Geç 31.12.2007 Tarihine Kadar Tasdik Ettirmeleri Gerekmektedir.
 
Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesinde tasdike tabi kanuni defterler aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
 
1.      Yevmiye Defteri
 
2.      Envanter Defteri
 
3.      İşletme Defteri
 
4.      Çiftçi İşletme Defteri
 
5.      İmalat ve İstihsal Vergisi Defterleri (Basit İstihsal Vergisi Defteri Dahil)
 
6.      NakliyatVergisi Defteri
 
7.      Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri
 
8.      Serbest Meslek Kazanç Defteri
 
Bu defterlerin aşağıda belirtilen esaslara göre tasdiki mecburidir. Vergi Usul Kanunun 221 nci maddesinde ise defterlerin “ Tasdik Zamanı ” aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
 
Madde 221 – Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar :
 
1.      Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
 
2.      Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edileneler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 
3.      Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 
4.      Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. ” 
 
Vergi Usul Kanununun 222 nci maddesinde ise; defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin  Ocak ayı içinde, hesap dönemi Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin ise bu dönemin  ilk ayı içinde “ Tasdik Yeniletmeye ” mecbur oldukları açıklanmıştır.
 
Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler 2007 yılı kanuni defterlerini 2008 yılında da kullanacaklar ise en geç 31 Ocak 2008 tarihine kadar ara tasdiki ile tasdiklerini yenileyecekler,  2008 yılı için yeni defter tasdik ettirecekler ise bu defterlerini en geç 31.12.2007 tarihine kadar tasdik ettirmek mecburiyetindedirler.
 
Tasdik İşleminin Süresinde Yaptırılmamasının Sonuçları :
 
Kanuni Defterlerin Tasdik İşlemi;
 
a.      Yukarıda belirtilen kanuni sürelerden itibaren 1 ay içinde yaptırılır ise, VUK nun 352 / II-6 maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası,
 
b.      Yukarıda belirtilen kanuni sürelerden itibaren bir ay geçtikten sonra yapılır ise, bu defterler hiç tasdik ettirilmemiş sayılacağından Vergi Usul Kanunun 30 ncu maddesi gereği re’sen takdire sebep teşkil edeceği gibi aynı kanunun 352/I-8 nci maddesi gereği iki kat birinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesine neden olacağını hatırlatırız.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.