Numara : 6
Tarih : 10.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/6

 
KONU
 
KOBİ’lerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5569 Sayılı Kanun
 
 
 
30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (S: 26392) yayımlanmış olan 5569 Sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile kamuoyunda “Anadolu Yaklaşımı” olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer malî kurumlardan almış oldukları ve 31/10/2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçları, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında yeniden yapılandırılmaktadır.Yapılan bu düzenleme,  finansal sıkıntı içinde içinde bulunan KOBİ’lere mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilme ve istihdama katkıda bulunmaya devam etme imkanı sağlamaktadır.Borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde KOBİ’lere sağlanan imkanlar ve yararlanma şartları aşağıdaki gibidir:
 
1.  5569 Sayılı Kanun Uygulamasından Yararlanabilecek İşletmeler
 
250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı 25 milyon YTL’yi aşmayan ve 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması  ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uygulamasından (diğer bir deyişle “İstanbul Yaklaşımı” ndan) yararlanmamış olan işletmeler 5569 Sayılı Kanunun düzenlemelerinden yararlanabilecektir.
 
2.  Elektrik, Doğalgaz, Telefon, Su Kullanımına İlişkin Borçlar ile Vergi ve Sosyal Güvenlik  Borçlarının 24 Aya Kadar Tecil Edilmesi İmkanı
 
Finansal  Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal  yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’lerin, 31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan; elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından  kaynaklanan borçları ile Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin  sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde, teminat aranmaksızın kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle yirmidört aya kadar tecil edilebilecek olup bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılabilecektir.
 
3. Kredilere İlişkin Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hesaplamasında Bileşik Faiz Yürütülmemesi
 
Alacaklı banka ya da diğer malî kurumlar tarafından 5569 Sayılı Kanun kapsamındaki kredilere,   3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna dayanılarak bileşik faiz yürütülmeyecektir.
 
4. Vergi İstisnaları
 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki mali yükümlükler istisna edilmiştir:
 
·        Damga vergisi ve harçlar
 
·        Banka ve sigorta muameleleri vergisi
 
·        Kaynak kullanımı destekleme fonu
 
İstisna uygulaması, sözleşme hükümlerinin borçlu KOBİ’ler tarafından yerine getirilememesi veya getirilmemesi hallerinde alacağın hukukî yollardan tahsili aşamalarında ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar açısından da geçerlidir.
 
5. Diğer İmkanlar
 
Finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ’ler tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş