Numara : 76
Tarih : 16.9.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/76

KONU

KDV İadesi Alacağının SSK Prim Borçlarına Mahsubuna İlişkin Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25231) yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının KDV İadesinden Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliğde, vergi mükelleflerinin (işverenlerin) bağlı bulundukları vergi dairelerinden olan KDV iadesi alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubuna ilişkin açıklamada bulunulmuştur.

Bilindiği gibi 84 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde, KDV mükelleflerinin mal veya hizmet ihracından, bavul ticaretinden, yolcu beraberi eşya ihracından ve tecil-terkin müessesesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan KDV iadesi alacaklarının kendilerinin, ortaklarının veya mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin SSK prim borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

Ancak uygulamada, KDV iadesi alacağının bu şekilde mahsuben iade taleplerinin zamanında yerine getirilmesinde bazı sorunlar yaşanmakta ve mahsup işleminin zamanında yapılmaması nedeniyle hak sahibince SSK’na gecikme zammı ödenmesi söz konusu olmaktaydı. Bu sorunun giderilmesi amacıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 80 inci maddesinde 4842 sayılı Kanun ile bir düzenleme yapılarak prim borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkili kılınmıştır. Aynı düzenlemeye göre katma değer vergisi iade hakkı sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilmektedir. Bu düzenleme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri, iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Sirküler konusu Tebliğ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının söz konusu yetkisi çerçevesinde yaptığı düzenlemelere ilişkindir.
Buna göre, mükelleflerin KDV iadesi alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubunda uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1. SSK Prim Borçlarına Mahsup Talebi Yapılabilecek Olanlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, lehine SSK prim mahsubu talebinde bulunulabilecek olanlarla ilgili yetkisini en geniş anlamda kullanarak 84 Nolu KDV Tebliğindeki kapsamı aynen benimsemiştir. Buna göre, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimler nedeniyle KDV iadesi alacağı bulunan mükellefler bu alacaklarını; kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin SSK prim borçlarına mahsubunu talep edebileceklerdir.

2. KDV İadesi Alacağının Mahsubu Talep Edilen SSK Prim Borçlarının Ödeme Süresi 15 Gün Uzatılmıştır
84 Nolu KDV Tebliğindeki düzenleme çerçevesinde KDV iadesi  alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubunun talep edildiği durumda, bu mahsup talebinin ilgili olduğu primlerin ödeme süresi 15 gün uzatılmış sayılacaktır. Buna göre örneğin, 2003 Haziran ayına ait prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubunun talep edilmesi halinde, Haziran 2003 ayına ait sigorta primi ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar yani 31 Temmuz 2003 tarihine kadar ödenmeyip 15 Ağustos 2003 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenirse söz konusu primlerin yasal süresi içinde ödenmesi nedeniyle gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Bu uygulama, 4842 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yapılan düzenlemenin yürürlük tarihi olan 24/4/2003 tarihinden itibaren yapılan mahsup işlemleri için geçerli olacaktır.

3. Uygulama Bütün SSK Borçları İçin Geçerli Olacaktır
Sözü edilen KDV iadesi  alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubunun talep edildiği durumda ödeme süresinin 15 gün uzatılması uygulaması sigorta primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarruf teşvik kesintisi katkı payı, konut edindirme yardımı ve benzerleri ile ferileri için geçerli olacaktır. Bu çerçevede, ilgili vergi dairelerine ibraz edilmek üzere SSK’dan işverenlere verilecek olan borç döküm formlarında sadece SSK primlerine değil Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmek zorunda olan bütün borçlara yer verilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.