Numara : 24
Tarih : 2.4.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/24
 
KONU

İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücretlilerin SSK Primi ve Gelir Vergisi Kesintilerinin Ödenmesinin Ertelenmesi Hakkında 4747 Sayılı Kanun

 
İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  4747 Sayılı Kanun 1Nisan 2002 tarihli ve Mükerrer 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Nisan 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Kanun, aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler içermektedir:
 
- İşverenlerin Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, 01.04.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında işe aldıkları işçiler için, işe başlatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisselerinin bir yıl süreyle ertelenmesi;
-  Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Ocak-Nisan 2001 dönemine ait son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, 01.04.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında işe aldıkları işçilerin ücretlerinden, işe başlanılan aydan itibaren oniki ay süreyle kesilen ve süresinde beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir vergisinin bir yıl süreyle ertelenmesi;
-   1.4.2002 ile 31.3.2003 tarihleri arasında ödenecek SSK primleri ve işsizlik sigortası primleri ile SSK’ca verilecek ödeneklerin hesabına esas alınacak asgari ve azami kazanç sınırlarını belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi;
-   1.4.2002 ile 31.3.2003 tarihleri arasında ödenecek Bağ-Kur primleri ve bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamaklarını belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi.
 
SSK Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerinin İşveren Hissesinin Bir Yıl Ertelenmesi
 
4747 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre; işverenlerin Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, 01.04.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında işe aldıkları işçiler için, işe başlatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisseleri bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutulacaktır.
 
Bu uygulamadan yararlanabilmek için, söz konusu dört aylık prim bordrolarının 1.6.2001 tarihinden önce, başka bir ifadeyle yasal süresi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumuna  verilmiş olması gerekmektedir.
 
Diğer bir şart, işçilerin, işverenin Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde ifade edilen ve 30.4.2001 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan işyerlerinde söz konusu tarihler arasında işe başlatılmalarıdır. 156 ncı maddede işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocaskları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zırai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır.
 
Prim ertelemesi;
a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için  ödenecek primin %50'si,
b) (a) bendi dışında kalan işçiler için ödenecek primin % 37'si,
oranında yapılacaktır.
 
Ertelenen sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisseleri tutarına, erteleme süresi içinde gecikme zammı uygulanmayacak ve borcun ertelendiği süre zaman aşımının hesabında dikkate alınmayacaktır.
 
İşçi Ücretlerinden Kesilen Gelir Vergilerinin Bir Yıl Ertelenmesi
4747 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, 01.04.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında işe aldıkları işçilerin ücretlerinden, işe başlanılan aydan itibaren oniki ay süreyle kesilen kesilen gelir vergisi bir yıl süreyle ertelenerek izleyen yılın aynı döneminde ödenebilecektir.
 
Ücretlerden kesilen gelir vergisinin ödenmesinin ertelenmesi;
 
a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçilerin gelir vergilerinin %50'si,
b) (a) bendi dışında kalan işçilerin gelir vergilerinin % 37'si,
için yapılacaktır.   
 
Ertelemeden yararlanabilmek için, gelir vergisi kesintilerine ilişkin muhtasar beyannamelerin sürelerinde verilerek, tahakkukun süresinde yaptırılması gerekmektedir.
 
SSK ve Bağ-Kur Primlerinin Alt ve Üst Sınırlarının Belirlenmesi İçin Bakanlar Kuruluna Tanınan Yetki
4747 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile Sosyal Sigortalar Kanununa ve Bağ-Kur Kanununa eklenen geçici maddelerle;
 
-   1.4.2002 ile 31.3.2003 tarihleri arasında ödenecek SSK primleri ve işsizlik sigortası primleri ile SSK’ca verilecek ödeneklerin hesabına esas alınacak asgari ve azami kazanç sınırlarını belirleme yetkisi,
-   1.4.2002 ile 31.3.2003 tarihleri arasında ödenecek Bağ-Kur primleri ve bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamaklarını belirleme yetkisi

Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
 
Bu yetki çerçevesinde; Bakanlar Kurulu prim, ödenek ve maaş hesabında kullanılacak asgari ve azami tutarları, 1.4.2002 ile 31.12.2003 arasını kapsayan bir yıllık dönem için, Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi ve Bağ-Kur Kanununun 50 nci maddesindeki esasları dikkate almaksızın belirleyebilecektir.
 
Kamuoyundaki beklenti, primlerin Bakanlar Kurulunca 78 ve 50 nci maddelere göre ulaşması gereken tutarların daha altında belirleneceği yönündedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.