Numara : 39
Tarih : 31.5.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/39
 
 
KONU
 
İşsizlik Sigortası Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayımlamış olduğu (R.G.: 30/05/2002; 24770) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 4) ile işsizlik sigortası uygulamasında işten ayrılma bildirgesinin düzenlenme esaslarında bazı değişiklikler yapmıştır. Konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan 3 Nolu Tebliğin (R:G.: 30/01/2002; 24656) 4 üncü maddesinde yapılan ve 30/05/2002 tarihinden geçerli değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
-   İşveren, 3 nolu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde işten ayrılma bildirgesi (İAB) vermekle yükümlüdür. (Tebliğin değişiklik öncesi hükmü, 3 üncü maddede sayılan hizmet akdinin sona erme hallerine atıfta bulunmuyordu.)
-  4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine göre özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlar için işten ayrılma bildirgesi, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde verilecektir. (Değişiklik öncesi  İAB verme süresi, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün olarak uygulanıyordu.)
- Muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılır.
-   İşveren, hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin; istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.
-   Hizmet akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim ödeme sürelerinde kesinti olmaksızın, sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakledilmesi durumlarında işverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde sigortalının aynı işverene bağlı olarak çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek İAB'de yer alacaktır.
-   İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmaz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.