Numara : 35
Tarih : 31.5.2006
                   
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2006/35
 
KONU
 
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer KDV Uygulamalarına İlişkin Taslak Tebliğ Yayınlandı
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca 29 Mayıs 2006 tarihinde internet sitesinde yayınlanmış olan 99 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
 
-         İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
-         Yatırım Teşvik  Belgesi Kapsamında İktisap Edilecek Apron Otobüsleri
-         İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı
-         İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri
 
1.  İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması :
Bilindiği üzere, KDV Kanununun 29.maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.
 
Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi (%1 ve %8) teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 YTL olarak belirlemiştir. 2007 ve izleyen yıllarda bu sınır, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.
Maliye Bakanlığı, 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
 
İade Uygulamasında Kapsam Dışı Olan KDV Konuları :
İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade uygulamasına tabi olmayacaktır. İndirimli orana tabi işlemlerden;
 
Katma Değer Vergisinin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dahil edilmeyecek,
 
-   Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre, gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak,
 
-   Tam istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi
     edilemeyenler ise ilgili istisnaya ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir.
 
Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar :
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacakları aşağıdaki borçlardan mahsup edilebilecektir.
-      Mükellefin kendisine ait vergi borçları (ithalat sırasında uygulanan vergiler hariç)
-      SSK prim borçları
 
Mahsuben İade Tutarının Hesaplanması :
Yılı içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasına ilgili yılın Ocak döneminden itibaren başlanacaktır. Hesaplama 74 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.2.) ve 76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3) numaralı bölümlerindeki açıklamalara uygun olarak aylar itibariyle ve kümülatif olarak gerçekleştirilecektir. 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olup indirimli oran kapsamında işlemleri bulunan mükelleflerde hesaplamaya takvim yılının ilk 3 aylık dönemi (Ocak-Şubat-Mart) ile başlanacak ve izleyen üçer aylık dönemler itibariyle devam edilecektir.
 
Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda iade tutarının 10.000 YTL’ yi geçtiği dönemde aşan kısmın, izleyen dönemlerde ise tamamının mahsuben iadesi talep edilebilecektir.
 
Bu konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan örnek tabloya ekteki linkimizden ulaşabilirsiniz.
 
Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Belgeler :
Mahsup talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 
a)    Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve   benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi (bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir).
 
b)  Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo.
 
c)  Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları ve yüklenilen KDV tablosu.
 
Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 YTL’ yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, talep belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır.
 
4.000 YTL ve üstündeki mahsup talepleri vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir. Talep tutarı kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme veya YMM tasdik raporu ile çözülebilecektir.YMM tasdik raporlarında ihracat istisnasından doğan KDV alacaklarının iadesi ile ilgili limitler uygulanacaktır.
 
Bu kapsamdaki mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve 99 seri no’lu KDV Genel Tebliğine aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.
 
Örnek 1 :
Mükellef (A)’nın vergilendirme dönemleri itibariyle, hesapladığı kümülatif iade tutarları aşağıdaki gibidir.
 
Ocak sonu            1.600
Şubat sonu            2.900
Mart sonu             4.700
Nisan sonu            6.800
Mayıs sonu            9.200
Haziran sonu        11.800
 
Bu mükellefe Haziran döneminde (11.800–10.000=) 1.800 YTL mahsuben iade edilebilecektir. Mahsup talebi Haziran dönemi beyannamesi ve mahsup dilekçesinin verilmesinden sonra bu bölümün (a) ve (b) alt ayırımındaki belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacaktır. Belgeler Ocak–Haziran döneminin bütününü kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Haziran döneminden önce 10.000 YTL tutarındaki limitin aşılmamış olması nedeniyle mahsup talebinde bulunulamayacağından belge ibraz etmeye de gerek yoktur.
 
Haziran döneminden sonra iade tutarı kümülatif olarak değil sadece ilgili vergilendirme dönemi için hesaplanacaktır.
 
Bu mükellef iade tutarını Temmuz ayı için 1.500 YTL olarak hesaplamışsa bu tutarın tamamı mahsuben iade edilebilecektir. Mahsuben iade talebi, Temmuz beyannamesi ve mahsup dilekçesinin verilmesinden sonra Temmuz ayına ilişkin olarak bu bölümün (c) alt ayırımında belirtilen belgeleri tamamladığı tarihte geçerlik kazanacaktır.
 
Mükellef, Ağustos dönemi iade tutarını 5.500 YTL olarak hesaplamışsa mahsup talebi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Mükellef mahsuben iadenin teminat karşılığında yapılmasını isterse (5.500-4.000=) 1.500 YTL için teminat göstermesi gerekmektedir. Mahsup talebi de Ağustos beyannamesi ve mahsup dilekçesinin verilmesinden sonra Ağustos ayına ilişkin olarak bu bölümün (c) alt ayırımında belirtilen belgelerin tamamlanması şartıyla teminatın gösterildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır.
 
Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi :
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk 3 aylık, en geç üçüncü 3 aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.
 
Bu şekilde iade edilecek vergiler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen yüklenilen vergi tutarları, yılı içinde mahsup edilen vergiler dikkate alınmadan, 74 ve 76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın tamamı için yıllık olarak ve Aralık dönemi sonu itibariyle hesaplanacaktır.
 
Bu tutardan yılı içinde mahsup edilen vergiler düşüldükten sonra kalan kısmın 10.000 YTL’ yi aşan kısmı “İade Edilebilecek KDV” olarak hesaplanacaktır.
 
İzleyen yılın Ocak dönemi ile iade talebinin yapıldığı dönem arasındaki bütün dönem beyannamelerinde devreden vergi yer alıyor ve her dönemde devreden vergi tutarları “İade Edilebilecek KDV” tutarını geçiyorsa, iade edilebilecek KDV tutarının tamamı iade edilecektir. Bazı dönemlerde devreden vergi tutarları “İade Edilebilecek KDV” tutarının altında kalıyorsa, devreden vergi tutarının en küçük olduğu tutar iadeye esas alınacaktır. Aradaki dönemlerden herhangi birisinde devreden vergi yer almıyorsa iade yapılmayacaktır.
 
Bu şekilde hesaplanan KDV alacağının 4.000 YTL’ yi aşmaması halinde nakden ve/veya mahsuben iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecek, talep bu bölümün sonunda belirtilen belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır.
 
İade talebinin 4.000 YTL ve üstünde olması halinde 4.000 YTL’ yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi için vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ibraz edilmesi gerekmektedir. Talepler bu raporların ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.
 
4.000 YTL’ yi aşan tutarlar için teminat gösterilmesi halinde, teminatın gösterilip belgelerin tamamlanmasından sonra nakden ve/veya mahsuben iade talepleri yerine getirilecek, teminat vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ile çözülecektir.
 
Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesinde Gerekli Belgeler :
İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 
-      Yıllık iade talep tutarını gösteren tablo
-      Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (bu tabloda yılı içinde mahsup   
       edilemeyen tutar da tek satır olarak gösterilecektir)
-      İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle     devreden KDV tutarlarını gösteren tablo  
 
Bu kapsamdaki mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve 99 seri no’lu KDV Genel Tebliğine aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.
 
Örnek 2:
 
Mükellef (A)’ya, 2006 takvim yılında iade alacağının 10.000 YTL’yi aşan kısmı olan 8.000 YTL mahsuben iade edilmiştir.
Mükellef 2006 yılının tamamı için iade tutarını 10.000 YTL’lik alt sınırı ve yılı içinde mahsuben iade edilen kısmı dikkate almadan, 74 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre, 21.000 YTL olarak hesaplamıştır. Bu mükellefe 2007 yılında nakden veya mahsuben iade edilebilecek azami tutar (21.000 – 8.000 – 10.000 =) 3.000 YTL’dir.
 
Bu mükellef iade alacağını Mayıs 2007 dönemi beyannamesinde yaptığı beyan ile talep etmektedir.
 
Mükellefin 2007 yılının Ocak – Mayıs arasındaki dönemlere ait beyannamelerindeki devreden vergi tutarları aşağıdaki gibidir.
 
Ocak 2007        4.300
Şubat 2007        1.200
Mart 2007         3.600
Nisan 2007        2.900
Mayıs 2007        1.800
 
Bu mükellefe 1.200 YTL nakden ve/veya mahsuben iade edilebilecektir. Mayıs 2007 beyannamesinde de iade tutarı olarak 1.200 YTL gösterilecektir.
 
Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi :
Aylık mahsuben iade talepleri, kağıt ortamındaki KDV beyannamesinin 9 numaralı tablosunda 406 kodlu satır aracılığıyla beyan edilecektir.
 
Bu satıra kümülatif iade tutarı Bakanlar Kurulunca yıllık olarak belirlenen limiti aşıncaya kadar kayıt yapılmayacaktır.
Limitin aşıldığı dönemde, 406 kodla açılan satırın “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa yılın başından limitin aşıldığı döneme kadar (bu dönem dahil) indirimli oran kapsamında gerçekleştirilen ve bu Tebliğ kapsamına giren işlem bedellerinin KDV hariç toplamı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise hesaplanan mahsuben iade tutarı yazılacaktır.
Limit aşıldıktan sonraki dönemlerde, “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa sadece o dönemde gerçekleşen ve indirimli orana tabi işlem bedelleri, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise hesaplanan mahsuben iade tutarı yazılacaktır.
 
Yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin izleyen yılda nakden veya mahsuben talep edilmesi halinde, talebin yapıldığı dönem beyannamesinin 9 numaralı tablosuna 450 kodla bir satır açılacak, bu satırın “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa iade tutarı yazılacaktır.
 
İnternet ortamında verilecek beyannamelere kayıt ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
 
Yıl içindeki mahsuben iade taleplerinde “İstisnalar” kulakçığındaki “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 406 kodlu satır seçilecek, satırın “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütunu ile “İadeye Konu Olan KDV” sütununa yukarıdaki gibi kayıt yapılacaktır.
Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergiler için izleyen yılda yapılacak iade taleplerinde ise aynı tabloda 450 kodla bir satır açılacak ve kağıt ortamında verilen beyannamelerde olduğu gibi kayıt yapılacaktır.
 
2. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İktisap Edilecek Apron Otobüsleri :
 
KDV Kanununun 13/d maddesine göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri vergiden müstesnadır. İstisnanın şartları 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
 
Tebliğin (1.1.1.) bölümünde, makine ve teçhizatın, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan, mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler olduğu belirtilerek, bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerektiği; taşıt araçlarının makine ve teçhizat kapsamına girmediği, ancak yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve
benzerlerinin teslim ve ithalinin istisna kapsamına gireceği açıklanmıştır.
 
Bu uygulama çerçevesinde, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüslerinin;
 
-      Yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer almaları,
-      İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmaları,
-      Apron dışında taşımacılık işi yapmamaları, şartıyla KDV Kanununun 13/d maddesinde   düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
 
3.  İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı :
KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunabilecek imalatçılarda aranacak şartlara 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde yer verilmiştir.
 
Tebliğdeki düzenlemeye göre, “imalatçı” sayılabilmek için diğer şartlarla birlikte “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırma” şartının da sağlanması gerekmektedir.
 
Ancak, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerinin (imalatçıların) sanayi siciline kayıt olabilmeleri için asgari çalıştırmaları gereken işçi sayısı konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi Sicil Tebliğleriyle, değişen ve gelişen teknolojik şartlara paralel olarak sanayi işletmelerinde makine ve teknoloji yoğunluğunun artması ve bu nedenle işgücüne duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle değişiklikler yapılmaktadır.
 
Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde sayılan, ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.
 
Buna göre, bu Tebliğin yayımından önceki dönemlerde yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde de geçerli olmak üzere, sanayi sicil belgesine sahip olan ve 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki diğer şartları taşıyan imalatçıların, tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimde bulunabilmeleri için teslimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırmaları yeterli olacaktır.

4.    İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri :

27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/8) Bölümünde yapılan açıklamalara göre, terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.
 
Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine özel bir alan yer almadığından, ihracatçılar gümrük idarelerine imalatçı isimlerinin yer aldığı listeleri ibraz etmektedirler.Gümrük idareleri ise, listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir hükmün yer almaması nedeniyle listeleri onaylamamaktadırlar.
 
Bu husus göz önüne alınarak, Maliye Bakanlığı   ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesini uygun görmüştür.
 
İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda bulunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir ;
 
-      İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı
-      Belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
-      İhraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası,
-      Mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarı
 
Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir.
 
Yukarıda yer verilen konular ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
 
 
  

DÖNEM
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM
 
 
 
 
 
BEDEL
HESAPLANAN KDV
YÜKLENİLEN KDV
FARK (4-3)
ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE TUTARI
TOPLAM (5+6)
DEVREDEN KDV
CARİ DÖNEM SONU İADE TUTARI
MAHSUP EDİLECEK KDV
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
OCAK
20.000
1.600
2.500
900
0
900
1.400
900
-
ŞUBAT
25.000
2.000
3.100
1.100
900
2.000
3.700
2.000
-
MART
15.000
1.200
1.700
500
2.000
2.500
2.300
2.300
-
NİSAN
50.000
4.000
5.600
1.600
2.300
3.900
5.200
3.900
-
MAYIS
80.000
6.400
9.600
3.200
3.900
7.100
8.400
7.100
-
HAZİRAN
110.000
8.800
12.600
3.800
7.100
10.900
17.600
10.900
900
TEMMUZ
90.000
7.200
10.000
2.800
0
2.800
7.300
2.800
2.800
AĞUSTOS
25.000
2.000
3.000
1.000
0
1.000
1.850
1.000
1.000
EYLÜL
40.000
3.200
4.200
1.000
0
1.000
850
850
850
EKİM
60.000
4.800
6.500
1.700
0
1.700
2.200
1.700
1.700
KASIM
50.000
4.000
6.000
2.000
0
2.000
1.450
1.450
1.450
ARALIK
45.000
3.600
5.700
2.100
0
2.100
2.250
2.100
2.100
 
Yukarıdaki tablo, %8 oranına tabi işlemleri de bulunan bir mükellefin, bu işlemlerle ilgili yılı içindeki mahsup taleplerine konu olacak KDV alacağının hesaplanmasına ilişkin bir örnek olarak hazırlanmıştır. Tablo ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.
 
1) Mükellefin Ocak ayındaki indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin KDV hariç bedel 20.000 YTL, işlemin bünyesine giren KDV 2.500 YTL, bu teslim üzerinden hesaplanan KDV 1.600 YTL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasındaki fark 900 YTL’ dir. Bu tutar Ocak dönemi devreden KDV tutarından küçük olduğundan tamamı “Ocak Sonu İade Edilebilir KDV” olarak hesaplanmıştır.
 
2) Şubat ayında hesaplanan – yüklenilen KDV farkı 1.100 YTL’dir. Bu tutarın “Ocak Sonu İade edilebilir KDV” tutarı ile toplanması ile bulunan 2.000 YTL, Şubat sonu devreden KDV tutarı ile karşılaştırılmış, devreden KDV yüksek olduğundan 2.000 YTL’ nin tamamı “Şubat Sonu İade Edilebilir KDV” olarak hesaplanmıştır. 2.000 YTL kümülatif tutardır. Ocak ve Şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönem için hesaplanan toplam iade edilebilir KDV tutarını vermektedir.
 
3) Mart ayında hesaplanan – yüklenilen KDV farkı 500 YTL’ dir. Bu tutara Şubat sonu iade edilebilir vergi tutarının eklenmesi ile bulunan 2.500 YTL, Mart dönemi devreden vergisi olan 2.300 YTL’ den büyüktür. Bu nedenle “Mart Dönemi İade edilebilir KDV” tutarı 2.300 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
4) Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinde hesaplamalar yukarıdaki gibi yapılmış, Haziran döneminde kümülatif iade tutarı 10.900 YTL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca belirlenen 10.000 YTL’ yi aştığından mükellefin mahsuben iade hakkı doğmuş olmaktadır. Bu dönemde mükellefe 10.000 YTL’ yi aşan kısım olan 900 YTL mahsuben iade edilebilecektir.
 
5) Temmuz ayından itibaren iade hesabı aylık olarak yapılacak, yüklenilen – hesaplanan KDV farkı doğrudan o dönemin devreden vergisi ile karşılaştırılarak iade tutarı hesaplanacaktır. Bu nedenle tablonun “Önceki Dönem Sonu İade Tutarı” sütununa Temmuz döneminden başlayarak “sıfır” yazılmıştır.
Temmuz ayında yüklenilen-hesaplanan KDV farkı 2.800 YTL’ dir. Bu tutar aynı ayın devreden vergisinden küçük olduğundan tamamı mahsuben iade olarak talep edilebilecektir. Aralık ayına kadar iade tutarı bu şekilde hesaplanacaktır. 

İlgili Dokümanlar