Numara : 70
Tarih : 15.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/70

KONU
 
Hurdaya Ayrılacak Taşıt Araçlarının Yerine İktisap Edilecek Olanlara Uygulanacak ÖTV İndiriminin KDV Matrahına Etkisi
 

Şirketimize yapılan başvurulardan; 20 yaş ve üzerindeki taşıt araçlarının hurdaya çıkartılarak yerine aynı cins yeni taşıt aracının iktisabında uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimininin KDV matrahının hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 4962 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ÖTV Kanununa eklenen Geçici 3 üncü madde gereği, 7/8/2003 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki bazı taşıt araçlarının bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten bir aracın iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanmaktadır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmamaktadır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 4 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde, hurdaya çıkartılan araç yerine satın alınan araç için uygulanacak ÖTV indiriminin bu aracın KDV matrahının hesabında da indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin olarak herhangi belirlemede bulunmamıştır. Ayrıca söz konusu ÖTV indiriminin satış faturası üzerinde gösterilip gösterilmeyeceği veya nasıl gösterileceğine ilişkin de herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla Maliye Bakanlığınca bu konulara ilişkin olarak herhangi bir sirküler veya yazılı görüş (mukteza) yayımlanmamıştır.

4 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde, söz konusu ÖTV indirimi uygulanarak teslimi yapılacak araçlar için ayrı bir ÖTV beyannamesinin (Örnek No: 1959-b) kullanılacağı ve ÖTV indiriminin bu beyanname üzerinde gösterileceği belirtilmiştir. Bilindiği gibi, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtlar için halen kullanılan (2A) numaralı ÖTV beyannamesi 1959-a örnek numaralıdır ve söz konusu ÖTV indiriminin gösterilebileceği herhangi bir satır içermemektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği belirtilmiştir. 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin 10 numaralı başlığı altında yapılan açıklamalarda, ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahı tespit edilirken ÖTV’nin de KDV matrahına dahil olacağı belirtilmiştir. Kısaca belirtmek gerekirse, KDV ÖTV’nin matrahına dahil edilmemekte ancak ÖTV KDV’nin matrahına dahil edilmektedir.

ÖTV Kanunun 15 inci maddesi hükmü gereği, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV’nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi zorunludur. Diğer yandan ÖTV Kanunun Geçici 3 üncü maddesi, ÖTV indirimi kapsamındaki araçların ÖTV’sinin 2003 yılında 3,5 milyar lira 2004 yılında ise 4,5 milyar lira eksik hesaplanacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, ÖTV oranı değişmemekle birlikte, bu orana göre hesaplanan ÖTV’nin eksik hesaplanması söz konusudur. Bu çerçevede, ÖTV indiriminin fatura üzerinde gösterilmesi gerekir. Faturada hesaplanan ÖTV tutarının indirimden sonraki tutar olması Geçici 3 üncü maddenin bir gereğidir. Buna göre, KDV matrahına dahil olması gereken ÖTV tutarı da indirim sonrası kalan ÖTV tutarı olmalıdır. İndirim dikkate alınmaksızın hesaplanan ÖTV tutarının KDV matrahına dahil edilmesinin bize göre yasal dayanağı yoktur.

Bu belirlemelere göre, satış fiyatı 20 milyar lira olan, % 27 ÖTV oranına sahip bir binek otomobil için söz konusu ÖTV indirimi uygulandığında satış faturasının aşağıdaki bilgileri içeerecek şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.

Binek otomobil
20,000000,000
Özel Tüketim Vergisi (% 27)
5,400,000,000
Hurda araç karşılığı teslim ÖTV indirimi
(3,500,000,000)
Hesaplanan ÖTV
1,900,000,000
Toplam
21,900,000,000
Katma Değer Vergisi
3,942,000,000
Genel Toplam
25,842,000,000

Konuya ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler kişisel görüşümüzü ifade etmektedir. Maliye Bakanlığının konuya ilişkin resmi görüşü henüz açıklanmadığı için şirketimiz açısından bağlayıcı olarak değerlendirilmemelidir. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamaları ayrıca duyurulacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
  
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş