Numara : 77
Tarih : 17.9.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/77

KONU

Hurdaya Ayrılacak Taşıt Araçlarının Yerine İktisap Edilecek Olanların KDV Matrahı Hesaplanırken İndirimli ÖTV Tutarı Dikkate Alınacaktır

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 1 Nolu KDV Sirkülerinde, ÖTV Kanununun Geçici 3 üncü maddesi gereği, hurdaya ayrılacak taşıt araçlarının yerine iktisap edilecek olanlara uygulanacak ÖTV indiriminin KDV matrahının belirlenmesinde de dikkate alınacağını açıklamıştır.

Bu konuya 15/8/2003 tarihli ve 2003/70 sayılı Vergi Sirkülerimizde yer verilmiş ve söz konusu taşıt araçlarının KDV matrahı belirlenirken ÖTV’nin indirimli tutarı ile KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmişti. Ayrıntılar için 2003/70 sayılı Sirkülerimize bakılabilir.

Aşağıda Bakanlığın yayımlamış olduğu KDV Sirküleri aynen verilmektedir.

“T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 1
 
Konusu                                             : Taşıtlarda Ö.T.V. indiriminin K.D.V. matrahından düşüleceği              hakkında
Tarihi                                               : 11.09.2003
Sayısı                                               : KDVK - 1 / 2003 - 1 / ÖTV İndirimi
İlgili olduğu maddeler                     : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 24/b; Ö.T.V Kanunu Geçici Madde 3

1.Giriş
:
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4962 sayılı Kanun gereğince hurdaya çıkarılan taşıtlarla aynı cins bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisinde sağlanan indirimin katma değer vergisi matrahında dikkate alınıp alınamayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3’üncü Madde İle Sağlanan İndirim:
Özel tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3’üncü madde ile Kanunun yayımı tarihi olan 07.08.2003 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisinin 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanması, verginin bu tutarın altında olması halinde ise özel tüketim vergisi hesaplanmaması hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak 4 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği’nde açılamalar yapılmıştır.

3. Ö.T.V İndiriminin Katma Değer Vergisi Matrahına Etkisi :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24/b maddesine göre, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar katma değer vergisi matrahına dahildir.

Buna göre araçların iktisabı dolayısıyla satıcılar tarafından hesaplanan özel tüketim vergisi, katma değer vergisi matrahına dahil edilecektir. Ancak, 4760 sayılı Özel tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3’üncü maddeye göre yukarıda bahsedilen iktisaplarda özel tüketim vergisi tutarının 2003 yılı için 3.500.000.000 TL, 2004 yılı için 4.500.000.000 TL eksik hesaplanacağı öngörüldüğünden, bu araçların tesliminde katma değer vergisi matrahına dahil edilecek özel tüketim vergisi tutarı olarak, indirim miktarları düşüldükten sonraki tutar dikkate alınacaktır. İndirimden sonra hesaplanan ÖTV’nin olmaması halinde, katma değer vergisi matrahına ÖTV olarak bir tutarın ilave edilemeyeceği tabiidir.
                                                                                                                                          Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü”
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.