Numara : 97
Tarih : 24.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/97
 
KONU: HATIRLATMALAR
 
Daha önce ilgili sirkülerleri ile duyurduğumuz aşağıdaki konuları tekrar gündeme getirmenin faydalı olacağını umuyoruz.
 
1. 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren 01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi İçin Tespit Edilen Yeni Asgari Ücret Tutarları Uygulanacaktır
 
Daha önce 2007/103 No.’lu sirkülerimizde duyurduğumuz üzere, 2008 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.
 
1.7.2008 – 31.12.2008 döneminde uygulanacak asgari ücret tutarları
 
Asgari Ücret
Günlük YTL
Aylık YTL
Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için
21,29
638,70
Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için
18,02
540,60
 
Yukarıdaki rakamlara göre aynı dönemde SSK taban ve tavan aylık tutarları da aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
 
Uygulanacak Dönemi
  SSK Taban Ücreti (Aylık) YTL
SSK Tavan Ücreti (Aylık) YTL
1.7.2008 – 31.12.2008
638,70
4.151,55
 
2. Özürlü Personel Çalıştırma Oranı
 
5763 sayılı Kanuna göre 26.05.2008 tarihindn itibaren kamu ve özel sektör iş yerlerinde çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü personel sayısı en son durumu aşağıdaki gibidir.
 
5763 sayılı Kanuna göre 26.05.2008 tarihinden itibaren
 
  İş Yerleri
           Özürlü
   Çalıştırma Oranı
  Eski Hükümlü
Çalıştırma Oranı
Terör Mağduru
Çalıştırma Oranı
       Toplam
Kamu İş Yerleri
             % 4
          % 2
              -
          % 6
Özel Sektör İş Yerleri
             % 3
            -
              -
          % 3
 
3. 01.01.2004 – 31.12.2007 Döneminde İlave Motorlu Taşıt Vergisi Tarhiyatı Yapılan Mükelleflerin 5736 Sayılı Kanun’dan  Yararlanmak İstemeleri Halinde Bu Borçlarını 30.06.2008 Tarihine Kadar Ödemeleri Gerekmektedir
 
5035 sayılı bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sırasında mevcut uygulamadaki ağırlık esasına göre vergilendirilmeye son verilmiş, vergilemede silindir hacmi esas kriter olarak alınmıştır.
 
Taşıtların vergilendirmesindeki değişikliklerin ardından, vergilendirmeye esas teşkil eden verilerin vergi daireleri nezdinde yanlış veya eksik  olması nedeniyle bazı taşıtlara  eksik motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinin ardından Vergi Dairelerince geçmişe dönük olarak motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılarak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
 
5736 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, 5035 sayılı Kanun’la değişikliklerin yürürlüğe girdiği 01.01.2004 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar, ilk tahakkuktan sonra ilave olarak tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin;
 
a.      Dava açılmaması,
b.      Açılmış davalardan vazgeçilmesi,
c.       30.06.2008 tarihine kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmesi,
 
Şartları ile bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi hükme bağlanmıştır.
 
Bu madde hükmünden yararlanılması halinde  daha önce ödenmiş olan gecikme zamları mükellefin 30.06.2008 tarihine kadar yapacağı yazılı başvuru üzerine red ve iade edilecektir.
 
Bu nedenle gecikem zamlarının tahsilinden kurtulmak isteyen mükelleflerin yukarıda açıklanan Motorlu Taşıt Vergisi borçlarını en geç  30.06.2008  tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
 
4. 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Teşviklerden Yararlanan İşverenlerin, 06.06.2008 Tarihinden İtibaren Personel Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Öncelikle Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Yapmaları Gerekmektedir
 
2008/84 sayılı sirkülerimizin 5’inci maddesinde açıklandığı üzere, 5766 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 73’üncü madde ile, 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3’üncü maddesi kapsamında gelir vergisi teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde öncelikle “Asgari Geçim İndirimi”nin uygulanması hüküm altına alınmıştır.
 
Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 73.’üncü madde 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Bu nedenle, 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulamanın Geçici 73.’üncü madde çerçevesinde  yapılması gerekmektedir.
  
Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başakanlığınca 69 No’lu Gelir Vergisi sirkülerleri yayınlanmış olup, e-beyanname programında henüz teknik olarak gerekli düzenlemelerin yapılmadığı açıklanmıştır. Ayrıca 24 Haziran 2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  267 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’nin 5’inci maddesinde konu ile ilgili uygulamalar örnekleri ile açıklanmıştır.
 
 Tebliğ’de ayrıca Ocak Nisan 2008 dönemine ilişkin düzeltmelerin ne şekilde yapılacağı hususu da detaylı olarak açıklanmıştır.
 
5. 2008 Yılına İlişkin Mali Tatil 1-20 Temmuz Döneminde Uygulanacaktır
 
5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre meslek mensuplarına ve mükelleflere kolaylıklar sağlayan “Mali Tatil” uygulaması, 2008 yılında 1-20 Temmuz döneminde uygulanacaktır.
 
Mali tatil ile ilgili açıklamalar ayrıca sirküle edilecektir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.