Numara : 118
Tarih : 26.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ 
 

NO: 2006/118

 
KONU
Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde Uygulanacak ÖTV Tutarı İle İlgili Yayımlanmış Olan 2006/11202 Sayılı BKK’nın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 13 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26388) yayımlanmış olan 13 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, daha önceden sizlere 2006/102 sayılı  vergi sirkülerimizle duyurmuş olduğumuz harmanlama amacıyla “rafinerici” ve “dağıtıcı” firmalara biodizel tesliminde uygulanacak ÖTV tutarına ilişkin yayımlanmış olan  05.06.2006 tarihli 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1.           Üreticilere İlişkin Usul ve Esaslar
 
1.1. Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi
 
Kararname kapsamındaki biodizeli harmanlayıcılara yalnızca, biodizel üretim izin belgesini haiz üreticiler teslim edebileceklerdir. Bu belgeyi almak isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir :
 
·        Biodizel üretim izin belgesi için müracaat tarihinde, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması,
 
·        Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların; affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları.
 
Bu şartları haiz mükellefler, biodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan işleme lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.
 
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine, mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcunun bulunup bulunmadığını sorgulayarak, ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti de tesis etmek suretiyle biodizel üretim izin belgesi verecektir.
 
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara biodizel üretim izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve işleme lisansı aranılmayacaktır.
 
1.2. Üreticilerin Harmanlayıcılara Biodizel Teslimi ve Beyanı
 
Üreticiler, Kararname kapsamında biodizel teslim edecekleri harmanlayıcıların biodizel harmanlama izin belgeleri ve rafinerici veya dağıtıcı lisanslarının harmanlayıcılarca onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.
 
Üreticiler, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen biodizeli Kararname kapsamındaki harmanlayıcılara ÖTV’si sıfıra indirilmiş mal olarak teslim edebileceklerdir.
 
Üreticiler harmanlayıcılara yapacakları biodizel teslimlerinde ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve bu teslimlerle ilgili olarak düzenledikleri faturaya “2006/11202 sayılı Kararname kapsamında teslim edilmiştir” şerhini düşeceklerdir. 
 
Üreticiler, elektronik ortamda verecekleri (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan biodizelin G.T.İ.P. numarasına ait satırda, Kararname kapsamında teslim ettiği biodizel miktarlarını yazarak üzerinden vergi beyan etmeyecek, “Açıklama” başlığının altında ise “2006/11202 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyanda bulunacaktır. Beyannamenin kağıt ortamında verilmesi halinde ise üreticiler, ÖTV tahsil etmeden teslim ettikleri biodizel miktarlarını beyannamenin “A Cetvelinde Yer Alan Mallara İlişkin Verginin Hesaplanması” bölümüne yazarak üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir.
 
Üreticilerin, Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde ettikleri biodizeli her ne suretle olursa olsun kullanmaları, sarf etmeleri ya da harmanlayıcılar dışındakilere teslim etmeleri halinde Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanmaları mümkün değildir.
  
1.3. Bildirim
 
Üreticiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek, Kararname kapsamında Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde ederek harmanlayıcılara teslim ettikleri biodizele ilişkin olarak, her takvim yılının 3’er aylık dönemleri itibarıyla “EK:3 Harmanlayıcılara Biodizel Teslimine İlişkin Bildirim Formu”na işleyecekleri bilgileri bu dönemleri takip eden 1 ay içerisinde (Kararname kapsamında teslimi olsun olmasın) doldurup onaylamak suretiyle göndereceklerdir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde üreticilerce düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı dönemlere ait yeniden düzeltilen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.
Üreticilerin kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu doldurarak, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu başvuru üzerine üreticilere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir. İnternet hizmetleri kullanım başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasından döküm alınarak temin edilebilecektir.
 
2.           Harmanlayıcılara İlişkin Usul ve Esaslar
 
2.1. Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi
 
Biodizel ile harmanlanmış motorinleri Kararname kapsamında yalnızca, biodizel harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebileceklerdir. Bu belgeyi almak isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir :
 
·        Biodizel harmanlama izin belgesi için müracaat tarihinde, kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması,
 
·        Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları.
 
Bu şartları haiz mükellefler, biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan rafinerici veya dağıtıcı lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.
 
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine, şirketin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcunun bulunup bulunmadığını sorgulayarak, ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti de tesis etmek suretiyle biodizel harmanlama izin belgesi verecektir.
 
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara biodizel harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve rafinerici veya dağıtıcı lisansı aranılmayacaktır.
 
2.2.                Biodizelli Motorin Teslimi
 
2.2.1 Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması
 
Motorin ile biodizelin harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
 
KV = MV x Y
KV = Karışımın ÖTV Tutarı (YTL/lt)
MV = Biodizelsiz Motorinin ÖTV Tutarı (YTL/lt)
Y = [1- (BD / T)]
Y = Motorin Miktarının Karışım Miktarındaki Oranı
BD = Karışımdaki Biodizel Miktarı (lt)
T= Karışım Miktarı (Karışımdaki Motorin Miktarı+Karışımdaki Biodizel Miktarı) (lt)
 
Kararname gereğince, karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanmasında kullanılacak (Y) değeri hiçbir zaman “0,98”den küçük olmayacaktır. Hesaplama sonucu bulunan (Y) değeri “0,98”den küçükse, dikkate alınacak olan değer “0,98” olacaktır.
Formülün uygulanmasında ortaya çıkan “kesirli rakamlarda (Y, BD/T)” ve bulunan “vergi tutarında (KV)” virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacak, 5 inci hanedeki rakamlar 5'ten küçükse dikkate alınmayacak, 5 veya 5’ten büyük ise 4 üncü hanedeki rakam 1 üst rakama tamamlanacaktır.
 
Diğer taraftan biodizel, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan motorinlerden hangisi ile harmanlanır ise, hesaplamada kullanılacak (MV) değeri, harmanlanan motorinin (2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 veya 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların), karışımın teslim tarihindeki ÖTV tutarı kadar olacaktır.
 
2.2.2 Motorin ile Biodizelin Harmanlanması ve Beyanı
 
Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen biodizel ile motorinin harmanlanması gerekmektedir. Harmanlayıcılar, Kararname kapsamında biodizel satın alacakları üreticilerin biodizel üretim izin belgeleri ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.
 
Motorin ile biodizelin harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarı, sirkülerimizin (2.2.1.) bölümündeki formüle göre yapılacak hesaplama ile bulunacaktır.
 
Karışımın tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına “Biodizelli Motorin” olduğu belirtilecektir. Biodizelli motorin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrı gösterilecektir.
 
Harmanlayıcı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan motorinlerin G.T.İ.P. numaralarına ait satırlarda, teslim ettiği karışıma uygulanan maktu ÖTV tutarını ve karışım miktarını yazacak, “Açıklama” başlığının altında ise “2006/11202 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyanda bulunacaktır.
 
2.2.3 İndirim
 
Teslim edilen karışımda kullanılan motorinin ÖTV ödenerek satın alınmış olması, diğer bir ifade ile motorinin ÖTV mükellefinden satın alınıp buna ilişkin alış faturasında ÖTV’nin ayrıca gösterilmiş olması halinde; karışımın satılan kısmında yer alan motorin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Üretime Giren Mal İçin)” kısmında beyan edilmek suretiyle ÖTV Kanununun 9 uncu maddesi hükmü gereğince hesaplanan ÖTV’den indirilir. 
 
2.3. Bildirim
 
Harmanlayıcılar, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek, Kararname kapsamında üreticilerden satın aldıkları biodizelle harmanlayarak teslim ettikleri karışıma ilişkin olarak, her takvim yılının 3’er aylık dönemleri itibarıyla “EK:4 Biodizelli Motorin (Karışım) Teslimine İlişkin Bildirim Formu”na işleyecekleri bilgileri bu dönemleri takip eden 1 ay içerisinde (Kararname kapsamında teslimi olsun olmasın) doldurup onaylamak suretiyle göndereceklerdir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde üreticilerce düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı dönemlere ait yeniden düzeltilen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.
Harmanlayıcıların kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu doldurarak, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu başvuru üzerine harmanlayıcılara kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir. İnternet hizmetleri kullanım başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasından döküm alınarak temin edilebilecektir.
 
2.4. Uygulamaya İlişkin Örnekler
 
Örnek 1: Biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafineriden 0,8345 YTL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından satın aldığı Türkiye’de üretilmiş tarım ürünlerinden elde edilen 2.000 litre biodizeli harmanlayarak, elde ettiği karışımın tamamını Kararname kapsamında 22/3/2007 tarihinde satmıştır. 2710.19.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 22/3/2007 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 0,8345 YTL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
 
MV = 0,8345 YTL/lt
BD = 2.000 lt
T = (98.000+2.000=) 100.000 lt
Y = 1-(2.000/100.000) = 0,98
KV = MV x Y= (0,8345x 0,98 =) 0,8178 YTL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 100.000x0,8178 = 81.780 YTL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı (Üretimde kullanılan motorin için ödenen ÖTV)= 98.000x0,8345 = 81.781 YTL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 81.780 YTL, indirim konusu yapılacak toplam ÖTV tutarı ise 81.781 YTL olmaktadır.
 
Örnek 2: Biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 0,8150 YTL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 0,6498 YTL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre Türkiye’de üretilmemiş tarım ürünlerinden elde edilen biodizeli harmanlayarak, elde ettiği karışımın 25.000 litrelik kısmını 25/4/2007 tarihinde satmıştır. 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 25/4/2007 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 0,8345 YTL/lt’dir.
 
Buna göre motorine Türkiye’de üretilmiş tarım ürünlerinden elde edilmeyen biodizel karıştırıldığından Kararname kapsamında uygulama yapılması mümkün değildir. Öte yandan, teslim edilen karışıma uygulanacak ÖTV tutarı ile indirim konusu yapılacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır; 
 
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı :
25.000x0,8345 = 20.862,5 YTL
Üretimde Kullanılan Motorin İçin Ödenen ÖTV Tutarı :
[25.000x(49.250/50.000)=] 24.625x0,8150=20.069,375 YTL
Üretimde Kullanılan Biodizel İçin Ödenen ÖTV Tutarı :
[25.000x(750/50.000)=] 375x0,6498=243,675 YTL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı :
20.069,375+243,675=20.313,05 YTL
 
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 20.862,5 YTL, indirim konusu yapılacak toplam ÖTV tutarı ise 20.313,06 YTL olmaktadır. 
 
Örnek 3: Biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 84.000 litre motorin ile (F) firmasından satın aldığı Türkiye’de üretilmiş tarım ürünlerinden elde edilen 3.000 litre biodizeli harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 29.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 3/7/2007 tarihinde satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 3/7/2007 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 0,9270 YTL/lt’dir.
 
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
 
MV = 0,9270 YTL/lt
BD = 3000 lt
T = (84.000+3.000=) 87.000 lt
Y = 1-(3.000/87.000) = 0,9655
0,9655 < 0,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınacaktır.
KV = MV x Y= 0,9270x 0,98 =0,9085 YTL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 29.000x0,9085 = 26.346,5 YTL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 26.346,5 YTL olmaktadır. Satışa konu olan karışımın içerisindeki motorin ithal edildiği için, motorine ilişkin olarak indirilecek ÖTV tutarı bulunmamaktadır.
 
3.           Sorumluluk
 
Söz konusu tebliğle ilgili açıklanmış olan usul ve esaslara uymayan ya da sirkülerimizin (1.3.) ve (2.3.) bölümlerinde belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen üreticiler veya harmanlayıcılar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
 
Üreticiler veya harmanlayıcılar söz konusu tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları ya da sirkülerimizin (1.3.) ve (2.3.) bölümlerinde belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermemeleri halinde, vergi dairelerince vergi incelemesine sevk edileceklerdir. Yapılacak vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmesi, bu vergiye ilişkin olarak vergi ziyaı cezası, gecikme faizi veya gecikme zammı uygulanması halinde, tarh edilen vergi, uygulanan ceza, faiz ve zamlar vade tarihlerine kadar ödenmezse, vergi daireleri, üreticiler ve harmanlayıcıların biodizel üretim izin belgeleri veya biodizel harmanlama izin belgelerini dondurarak Kararname kapsamındaki mal teslimlerini durduracaklardır. Söz konusu ödemeler yapıldıktan sonra ilgili vergi dairelerince bu izinler tekrar verilebilecektir.
 
Üreticiler ve harmanlayıcılar adına yapılan söz konusu vergi incelemeleri sonucunda, Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarına temas eden bir fiil tespit edilmesi halinde vergi daireleri ya da vergi incelemesine yetkili memurlar, bunların biodizel üretim izin belgeleri veya biodizel harmanlama izin belgelerini dondurarak Kararname kapsamındaki mal teslimlerini durduracaklardır. Vergi incelemesi sonucunda tespit edilen kaçakçılık suçlarının kesinleşmesi halinde üretici veya harmanlayıcıların biodizel üretim izin belgeleri veya biodizel harmanlama izin belgeleri iptal edilecektir.
 
Üretici veya harmanlayıcıların işi bırakmaları halinde, bu Tebliğde belirtilen bildirim formlarını işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde göndermeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarını vergi dairesine göndermeyen mükellefler de vergi dairelerince vergi incelemesine sevk edilecektir.
 
Ek 1 için tıklayınız
 
Ek 2 için tıklayınız
 
Ek 3 için tıklayınız
 
Ek 4 için tıklayınız
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş