Numara : 98
Tarih : 27.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/98
 
KONU: 2008 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. 
 
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 nci maddesi hükmü gereğince kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen  hadler dahil) yeniden değerleme oranında (%7,2) arttırılmıştır.
 
Arttırılan bu tutarlar 1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. (Hesaplanan harçların 10 Yeni kuruşa kadar ki kesirleri tahsil edilmeyecektir.)
 
1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni harç tutarlarından  yaygın uygulanması olanlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. (Tamamı için tebliğ ekine bakınız.)
 
Yargı Harçları: [(1) Sayılı Tarife ]
A) Mahkeme Harçları:
        Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı  konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma Harcı:
        Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,  Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde
 (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
 
 
 
(6,60 YTL)
(14,00 YTL)
 
(21,40 YTL)
III- Karar ve İlam Harcı:
1. Nispi harç:
        Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Nispi harçlar 14,00 YTL den az olamaz)
 
 
(Binde 54)
B) İcra ve İflas Harçları:

I. İcra Harçları:
1. İcraya başvurma harcı
(14,00 YTL)
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
(14,00 YTL)
C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(102,70 YTL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
(294,30 YTL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(663,00 YTL)
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(51,00 YTL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
(73,10 YTL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(161,50 YTL)
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(51,00 YTL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletlemelerde
(73,10 YTL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(161,50YTL)
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(20,00 YTL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 
(28,90 YTL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
    Şubelerin herbiri (yabancı müesselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
(51,00 YTL)
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.  Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1)
 
 
 (5,20 YTL)
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/2, 104, 105)
 (17,10 YTL)
Noter Harçları: [(2) Sayılı Tarife ]
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (28,90 YTL) den az, (14.740,10 YTL) den çok olamaz.
 
(Binde 0,90)
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
 
 
(4,60 YTL)

 
2.  Her nevi tebliğ (6830 sayılı kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
 
 
(8,10 YTL)
3.  Vekaletnameler:
a)  Özel vekaletnamelerde beher imza için
(3,90 YTL)
b)  Genel vekaletnamelerde beher imza için
(6,00 YTL)
4.  Defter tasdiki:
a)  Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
(11,20 YTL)
bb) Serbest meslek kazanç defteri
(14,00 YTL)
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler
(14,00 YTL)
b)  Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
(3,80 YTL)
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
(3,80 YTL)
Vergi Yargısı Harçları: [ (3) Sayılı Tarife]
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.
I. Başvurma Harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
 (14,00 YTL)
b) Danıştay’a başvurma
(28,90 YTL)
II. Nispi Harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (14,00YTL)  den az olmamak üzere
 
 
 
 
 
 (Binde 3,6)
b) Danıştay kararlarında:
     Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (28,90 YTL) den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
 
 
 
(Binde 7,2)
Pasaport Harçları : [(6) Sayılı Tarife ]
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen
     pasaportlar dahil)
     6 aya kadar olanlar
(102,40 YTL)
     1 yıl için olanlar
(146,30 YTL)
     2 yıl için olanlar
(246,80 YTL)
     3 yıl için olanlar
(353,00 YTL)
     3 yıldan fazla süreli olanlar
(500,30 YTL)

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı
harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
 
Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harçları : [(8) Sayılı Tarife ]
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)
 
 
(120.277,60 YTL)
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)
 
 
(120.277,60 YTL)
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 (24.055,10 YTL)
2. Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:   
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)
(120.277,60 YTL)
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                
 
(24.055,10 YTL)
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
 
(24.055,10 YTL)
4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
(24.055,10 YTL)
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
 (24.055,10 YTL)
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 (12.027,50 YTL)
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:          
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(24.055,10 YTL)
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 (12.027,50 YTL)
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(11.220,00 YTL)
b)Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
 
(5.610,00 YTL)
8. Sigorta ve emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri:
 
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(60.138,50 YTL)
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(42.329,20 YTL)
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
 (24.055,10 YTL)
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)
 
(12.027,50 YTL)
10. 5582 sayılı kanunun 33 ncü maddesi ile yürürlükten  kaldırılmıştır. Yürürlük T.21.02.2007
 
 
 
Trafik Harçları: [(9) Sayılı Tarife ]
II- Sürücü belgesi harçları:
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı  sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
(63,30 YTL)
b) B sınıfı sürücü belgelerinden
(190,20 YTL)
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
(63,30YTL)
d) Uluslararası sürücü belgelerinden
(126,80YTL)
e) Diğer sürücü belgelerinden
(317,20YTL)
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş   
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.