Numara : 65
Tarih : 3.5.2023

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/65

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 

3 Mayıs 2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Gümrük Yönetmeliği'nin bazı maddeleri ve ekleri, aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

 • Yönetmeliğin “Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar” başlıklı 23 üncü maddesinin (a) bendi; onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan firmanın, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10 ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının hangi konularda ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması gerektiği yeniden düzenlenmiştir.
   
 • Yönetmeliğin “Menşe şahadetnamesi aranılacak haller” başlıklı 38 inci maddesinde yapılan değişiklik ile İthalat Rejimi Kararı ekinde bulunan listede Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan “Diğer Ülkeler” sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsiki adına menşe ülkesinin/ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazının gerekli kılındığı; ilgili menşe şahadetnamesinin gümrük idarelerince kabulünün mümkün olmadığı durumlarda menşenin kanıtlanamamasından kaynaklı tahakkuk edebilecek gümrükte doğan vergilerin/yükümlülüklerin teminata bağlanacağı; usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre verileceği ve mücbir sebepler harici söz konusu sürenin en fazla 30 gün uzatılabileceği; verilen sürenin nihayetlenmesinin ardından usulüne uygun düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesinin ibrazını müteakip söz konusu teminatın iade edileceği; düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin usulüne uygun bulunmaması halinde ise alınmış teminatın irat kaydedileceği düzenlenmiştir.
   
 • Yönetmeliğin “Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler” 205 inci maddesi, değiştirilen 38 inci madde hükümleri ile mutabık kalacak şekilde değiştirilmiştir.
   
 • Yönetmeliğin “Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat” 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile izne tabi eşyalara ilişkin düzenlenen izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesini müteakip 30 gün içinde izni veren gümrük idaresine müracaatta bulunulmaması halinde eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması nedeniyle tahsilatı gerçekleşmemiş fark vergilerin tahsil edileceği, eşyaya ilişkin bağlanan bir teminatın mevcudiyeti halinde ise izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren 30 günlük süreden sonra izin sahibi tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenmiş raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için Gümrük Kanunun “Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılıklar için ortak hükümler” başlıklı 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.
   
 • Yönetmeliğin “İtirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi” başlıklı 587 nci maddesinin (b) bendinde bulunan “para cezasının” ibaresi “eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının” şeklinde güncellenmiştir.
   
 • Yönetmeliğe eklenen “Nihai kullanıma tabi eşya için alınmış bir teminat olmaması haline ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici 21 inci madde ile nihai kullanıma tabi eşyaya ilişkin, yalnızca alınmış bir teminat olmaması durumunda, 3 Mayıs 2023 tarihinden önce nihai kullanım izin belgesinde öngörülen süre dolmuş ise 30 günlük gümrük idaresine başvuru süresi 3 Mayıs 2023 itibarıyla başlayacağı; 30 günlük süre sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek raporun izni veren gümrük idaresine sunulmaması halinde ise Yönetmeliğin “Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat” başlıklı 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen müeyyidenin uygulanacağı belirtilmiştir.
   
 • Yönetmeliğin EK – 14’ünde yapılan değişiklik ile mali sorumlu kişinin adı, soyadı ve vergi numarası bilgilerini içeren dokuz numaralı kutunun doldurulmasının zorunlu olmadığı belirtilmiş; “Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası” bilgilerini içeren 54 numaralı kutunun alt başlıklarında yer alan “yer” ibarelerinin “beyanın verildiği yer” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.
   
 • Yönetmeliğin EK – 80’inde yapılan değişiklik ile “Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması” şartının, kapanmış akaryakıt antrepolarının yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçmesi durumlarında aranmayacağı düzenlenmiştir.
   
 • Yönetmeliğin EK – 82’sinde yapılan değişiklik ile EK – 14’te yeni düzenleme ile doldurulması zorunlu olmayan beyanname kutularına ilişkin Gümrük Kanununun 241 inci maddesi kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmayacağı, benzer şekilde nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren 30 günlük sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine müracaat edilmesi durumunda da usulsüzlük cezası uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik 3 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.