Numara : 57
Tarih : 28.3.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/57

Konu: İstisnai Kıymetle Beyana İlişkin 2023/8 Sayılı Genelge Yayımlandı

83380986 Sayılı İstisnai Kıymetle Beyana İlişkin (2023/8) Genelge ile; Tek Pencere Sistemi'ne alınan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak Gümrük Yönetmeliği'nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki "istisnai kıymetle beyan" taleplerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabilmesine ilişkin 23.03.2023 tarihli ve 2023/8 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Başvurular için hazırlanan yükümlü kılavuzu da yayımlanmıştır. Royalti/Lisans kapsamındaki başvurular sistem üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin onayına tabi olacaktır. Diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir. 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-73421605-106.05-00083380986

Konu : TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu

 

23.03.2023 / 83380986

GENELGE

(2023/8)

İlgi : 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge

 

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki “istisnai kıymetle beyan” talepleri Tek Pencere Sistemi üzerinden İstisnai Kıymetle Beyan Formu ile yapılacak olup, işlemler aşağıda belirtildiği

şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden royalti/lisans kapsamında yapılacak başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle yapılır.

3. Royalti/lisans kapsamında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak başvurularda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir.

4. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce kabul edilir ve uygun bulunması halinde onaylanır.

5. Royalti/lisans dışında yapılan istisnai kıymet başvuruları yine 1093 kodlu belge üzerinden gerçekleştirilerek başvuru yapan kişi tarafından onaylanır.

6. Bölge Müdürlüğü onayı ve yükümlüsünce yapılan onay işlemi neticesinde Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No: 23000000010930000000001)

yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

8. İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.