Numara : 47
Tarih : 6.2.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/47

Konu: Yurt Dışından İlaç Temini Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

03.02.2023 tarihinde 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; hastalar için sağlığın yüksek seviyede korunmasını esas alarak, ülkemizde henüz ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, yurt dışından şahsi kullanım amacıyla reçeteli olarak temin edilmesi ve hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç teminine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

İlk İlaç Başvurusu ve Değerlendirme, Yurt Dışı İlaç Kullanım Başvurusu ve Toplu Temin, ve Yurt Dışından Tedarik Edilen Beşeri Tıbbi Ürünlere İlişkin Gereklilikler, Yurt Dışı İlaç Tedarikçilerinin ve Temsilcilerin Sorumlulukları, Temsilci ve Temsilci Değişikliği konuları hakkında bilgiler açıklanmıştır.

Kullanım alanı ve miktarı göz önünde bulundurulduğunda şahsi kullanım amacıyla ithal edilen ilaçları kapsamaz, ticari faaliyetle ilgili olmalıdır. Endüstriyel olarak hazırlanmış veya endüstriyel bir proses içeren yöntemle üretilmiş beşeri tıbbi ürünlerin yurt dışından şahsi kullanım amacıyla reçeteli olarak temin edilmesi, hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç teminini ve bu süreçlerde rol alan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

İlk ilaç başvurusu hastanın müdavi hekimi tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna yapılır. Yurt dışı ilaç kullanım talebi Kuruma Elektronik Reçete Sistemi üzerinden yapılır. Toplu Temin yapılabilmesi için, hastaneler tarafından talep edilen ilaçların hasta sağlığı açısından hayati önemi haiz ilaçlar olması gerekir.

Yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin iyi üretim uygulamaları (GMP) kapsamında üretilmesi zorunlu olup kalitesi, etkililiği ve güvenliliği iyi klinik uygulamalarına (GCP) uyumlu olarak yapılmış klinik araştırmalar ile gösterilir. Yurt dışı ilaç tedarikçilerinin 984 sayılı Kanun ve 15/6/2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından düzenlenen izin belgesine sahip olmaları gerekir. Bu kapsamda İyi Dağıtım Uygulamaları mevzuatına uygun faaliyet göstermeleri zorunludur. Temsilci, yurt dışı ilaç temin kaynağının yükümlülüklerini onun adına yerine getirir.

Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin beşinci ve on altıncı fıkraları ile 11 inci ve 12 nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra,

b) 5 inci maddesinin altıncı ve on yedinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Yurt Dışından İlaç Temini Hakkında Yönetmelik

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.