Numara : 330
Tarih : 30.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/330 

Konu: Tarım Ürünlerine ilişkin DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Tarafından 2006/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” yayımlanmıştır. Söz Genelge ile;

  • Mezkur Genelge’nin Genel Esaslarını içeren 5. Maddesine “DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir.” Hükmünü içeren “g“bendi ve “DİİB müracaatları önceki belgelerdeki ihracat ve ithalat gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye alınır” hükmünü içeren “ğ” eklenmiştir.
  • Mezkur Genelge’nin “DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” bölümünün Buğday ürünü için verimlilik oranını içeren 7. Maddesin 1. Fıkrasının 1. Bendinin (b) alt bendi buğday unu ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınacağı olarak değiştirilmiştir
  • Mezkur Genelge’nin Fire ve Kullanım Oranları içeren 9. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fire oranlarını gösteren tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İŞLEM

Azami Fire Oranı (%)

Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi

3

İhraç ürün bünyesinde kullanılan şeker

3

  • Mezkur Genelge’nin “asgari asıl işlem görmüş ürün (verimlilik) ve azami ikincil işlem görmüş ürün oranları” belirten 10. Maddesinde değişiklik yapılarak “Ham soya yağı, Ham mısır yağı, Ham ayçiçeği yağı, Diğer bitkisel ham yağlar, İşlenmiş yağların yeniden işleme tabi tutulması ve Ham susam” ilişkin ürünler için verimlilik oranları tanımlanmış ve azami ikincil işlem görmüş ürün oranları için Kapasite/Ekspertiz raporunun dikkate alınması şartı getirilmiştir.
  • Mezkur Genelge’nin geçici 4. Maddesi ve geçici 6. Maddesi değiştirilerek Ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı, yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verileceği belirtilmiştir.

İlgili Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Tarım Ürünlerine ilişkin DİR Genelgesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.