Numara : 88
Tarih : 4.12.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/88

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) Yayımlanmıştır.

22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilikşin Tebliğ (2019/9) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu Tebliğ’de gözetim belgesinin alınmasına ve gümrük beyannamesinde beyanına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

GTIP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/KG*)

8432.29.90.00.19

Diğer çapa makineleri

10

8701.10.00.00.00

Tek akslı traktörler

*KG: Brüt Ağırlık

Tebliğ yayım tarihini takiben 30’uncu gün yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ’e ve Ekine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

EK


Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.