Numara : 81
Tarih : 8.11.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/81

Konu: 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmıştır.

07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de "7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile Gümrük Kanununda yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibi olup; yapılan değişikliklerin tamamına yer verdiğimiz karşılaştırmalı tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

 • Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yanlış izahat verildiği durumlarda, idari para cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.
 • Kıymet eksikliklerinde uygulanan 234 üncü maddedeki vergi farkının 3 katı ceza uygulaması aynı kalmakla beraber, aynı maddedeki kendiliğinden bildirimde uygulanacak indirimli ceza vergi farkının %45'inden %30'una düşürülmektedir.
 • Dahilde işleme ve geçici ithalatta eşyanın kıymetinin eksik beyan edilmesi halinde, daha önce vergi farkının 1,5 katı olan ceza, vergi farkının yarısına düşürülmektedir.
 • Teminat alındığı durumlarda teminat tutarı vergilerin %120'si yerine %100'üne düşürülmektedir.
 • İthali veya ihracı izne tabi eşyanın izin alınmadan ithali veya ihracı halinde, sonradan bu iznin ilgili kurumdan alınması halinde sadece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 • İhracı izne tabi eşyan için izin alınmaksızın beyanda bulunulduğunun tespiti halinde uygulanan gümrüklenmiş değer kadar ceza, gümrüklenmiş değerin %10’una düşürülmektedir.
 • İzne tabi olduğu halde izinsiz ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşya için mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımdan vazgeçilerek, mahrece iade veya üçüncü ülkeye transit edilmesine izin verilmektedir.
 • Transit rejimi veya antrepo beyannamesi kapsamında belirgin şekilde farklı cinste eşya çıkması halinde, farklı çıkan eşyanın gümrük vergilerinin toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda gümrüklenmiş değerin 2 katı yerine, gümrük vergilerinin 2 katı ceza uygulanacaktır.
 • Yasak veya izne tabi eşyanın izinsiz ithalinde uygulanan 235 nci maddeye kendiliğinden bildirim imkanı getirilmiş olup, bu çerçevede yapılan kendiliğinden bildirimlerde cezaların %10'u uygulanacaktır.
 • Dahilde İşleme Rejimi ihlal edilmekle birlikte, eşyanın halen yükümlünün tesisinde bulunması halinde, vergilerin 2 katı olan ceza, vergilerin bir katına indirilmekte, ancak cezaya gecikme faizi de eklenmektedir. Ancak bu eşyanın 60 gün içinde gümrük işlemine tabi tutulmaması halinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında ceza verilecektir.
 • Yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde 4 kat olan usulsüzlük cezası (2019 itibariyle 130 TL*4=520 TL olan ceza), 8 kata yükseltilmektedir.
 • Bilindiği üzere, itiraza başvurulması halinde uzlaşma hakkı kaybedilmektedir. Yeni düzenleme ile, 15 günlük süre içinde itiraza başvurulmakla beraber, itiraz henüz sonuçlanmadığı hallerde de uzlaşmaya başvurabilme imkanı getirilmiştir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.