Numara : 74
Tarih : 22.8.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/74

Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1475) Yayımlanmıştır.

22.08.2019 tarihli ve 30866 sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1475) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile ekli tabloda GTİP’leri belirtilen bazı pamuk ürünlerinin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmiştir.

Kararda;

  • A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilecek Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan ilave gümrük vergisi tahsil edileceği,
  • Ancak Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülk eler menşeli eşyadan tercihli menşein tevsiki halinde (Menşe Şahadetnamesi ve/veya Tedarikçi Beyanı) ilave gümrük vergisinin tahsil edilmeyeceği,
  • Hesaplanan toplam vergi oranlarının, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadlerin %50 arttırılmış düzeyini aşmaması gerektiği, aşması halinde, 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 arttırılmış düzeyinin uygulanacağı,
  • İlgili ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında ilave gümrük vergisinin tahsil edilmeyeceği,
  • İthalat rejim kararı eki listelerdeki gümrük vergi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetiminde iken A.TR belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, ilave gümrük vergisinin tahsil edilmeyeceği,
  • Karar kapsamındaki eşyaların aynı zamanda ithalat rejim kararına ekli ‘’V‘’ sayılı listede yer alması halinde ilave gümrük vergisinin tahsil edilmeyeceği,
  • Ayrıca kararın yayımlandığı tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içersinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde ilave gümrük vergisinin tahsil edilmeyeceği,

belirtilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1475)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.