Numara : 45
Tarih : 17.5.2019

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/45

Konu: Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ve Bedeli 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyetinin Kaldırılması ve Cep Telefonlarına Uygulanan Muafiyetin Sınırlandırılması

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile;  

  • Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve bedeli 22 Avro’yu geçmeyen eşyaya uygulanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı.
  • Cep telefonlarında yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti üç takvim yılında 1 adet olarak sınırlandırılmıştır.      

1) Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve bedeli 22 Avro’yu geçmeyen eşyaya uygulanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

2) 150 Avro'yu geçen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar için %0 oranında vergi hesaplanacaktır.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, aynı Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, 150 Avro'yu geçen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar için %0 oranında maktu vergi hesaplanacaktır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

 

 

 a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

 

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

 

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

 

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,

 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

 

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

3) Cep telefonlarında yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti üç takvim yılında 1 adet olarak sınırlandırılmıştır.

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın eki “YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ” başlıklı Ek-9’un “B) DİĞER EŞYA” başlıklı bölümünün “b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA” kısmının 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Cep telefonları için iki takvim yılında 1 adet olarak uygulanan yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti,  yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet olarak sınırlandırılmıştır.  

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet)

 

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.