Numara : 40
Tarih : 19.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/40

Konu: Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.04.2019 tarihli ve 43342563 sayılı “Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi” konulu dağıtımlı yazıda;

  • Muhatabı tarafından 5 gün içinde okunan elektronik tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılır” Kanun hükmünün uygulanması,
  • Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır) sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı, bu durumda, muhatabın yasal yollara (itiraz, uzlaşma vb.) başvuru tarihinin, tebliğin muhatabına yapıldığı tarih olarak kabul edilmesi,

talimatlandırılmıştır.

Söz konusu Dağıtımlı Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.