Numara : 38
Tarih : 19.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/38

KONU: Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019/12 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) uygulama yürürlük tarihi 23.04.2019 olarak belirlenmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.04.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Genelge ile varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgede; 

  • YYS sahiplerinin Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacağı, YYS harici firmaların ise Genelge ekinde yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği,
  • Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyalara ilişkin GTİP listesinin Bakanlık sitesinden duyurulacağı,
  • Varış Öncesi Gümrükleme İzni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerektiği ve izin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner içerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olması gerektiği ve başka alıcılara ait eşya olmaması gerektiği,
  • Herhangi bir kontrole tabi eşyanın, kontrole ilişkin olarak alınacak uygunluk yazısının eşyanın varış tarihinden önce beyannameye kaydedilmesi gerekeceği,
  • Eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Tebliğ kapsamından yararlanabileceği,
  • Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlünün, Tebliğ’in 4.maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzninin geri alınacağı,

hususları belirtilmiştir.

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/12 sayılı Genelge

Genelge Eki

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.