Numara : 34
Tarih : 2.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/34

Konu: Gümrüklerde Yaşanan Bazı Problemlere İlişkin Yazı Yayımlanmıştır. 

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği’ne muhatap 21.03.2019 tarihli ve 00042809430 sayılı yazı ile gümrüklerde yaşanan bazı problemlere ilişkin açıklama yapılmıştır.

Söz konusu yazıda aşağıda yer alan hususlara değinilmiştir;

• Gümrük Kanununun 63. Maddesi kapsamında beyannamelerde yapılacak olan redrese işlemlerinde eşyaların fiziki hatta yönlendirilmeden yapılmasına ilişkin olarak; eşyanın gümrük vergileri ve dış ticaret politika önlemlerini etkilemeyen beyanname eki belgelerden doğruluğu tespit edilebilenler için beyanname hattı değişikliği yapılmadan düzeltmenin yapılacağı,

• Antrepo beyannamelerinde GTİP değişikliğinin olması durumunda Gümrük Kanunun 241’inci maddesinin tatbik edilmemesi talebine ilişkin olarak;Gümrük Kanunun 241’inci maddesinin 1’inci fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller başlıklı Gümrük Yönetmeliği Ek:82’nin 17’nci maddesinde;  Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı GTİP’te beyan edildiğinin tespiti halinde ceza tatbik edileceği hükmüne yer verildiğinden, bu maddenin uygulanmaması talebi mevzuat değişikliği gerektirdiğinden ve antrepo beyanı serbest dolaşıma giriş beyanı açısından bağlayıcı olduğundan uygulamaya mevcut haliyle devam edileceği,


• Kimyevi maddelerin serbest dolaşıma girişlerinde emsal olarak kullanılan beyannamenin fatura birim kıymeti ile ithali yapılan eşyanın birim kıymeti arasında aleyhte fark olması durumunda, söz konusu farkın gümrük vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak; İthal eşyanın gümrük kıymetinin tespitine ilişkin esasların Gümrük Yönetmeliğinin 44 ve müteakip maddelerinde düzenlendiği, Yönetmeliğin 45’inci maddesinde açıklanan Satış Bedeli Yöntemi’nin, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatın kıymet tespitinde esas alınmasına dayandığı belirtilmiştir. Beyan edilen kıymetin gerçekliğinden şüphe edilmesi durumunda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Kıymeti konulu 2012/29 sayılı Genelgesi’nde açıklandığı üzere fiyat düşüklüğünün beyan edilen kıymetin reddi için tek başına gerekçe olmadığı ve satışa ilişkin koşullara da bakılması gerekeceği,

• Kimyevi maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Gümrük Yönetmeliğinin 196’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendine istinaden, beyannamenin 44 no’lu hanesine ilgili raporun sayı ve tarihinin girilmesinin amacının GTİP tespitine ilişkin olduğu ve emsal kimyane raporu uygulamasında aynı kıymet şartının bulunmadığı
mütalaa edilmiştir.

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrükte Oluşan Bazı Problemlere İlişkin Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.