Numara : 31
Tarih : 15.3.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/31

Konu: TRT Bandrolü/Yürütmenin Durdurulması Kararına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.03.2019 tarihli ve 42513799 sayılı “TRT Bandrolü/Yürütmenin Durdurulması” konulu dağıtımlı yazıda; Danıştay 10 uncu Dairesinin 20.02.2018 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı çerçevesinde, TRT bandrolüne tabi eşya ithalatına ilişkin gerek cari işlemler esnasında gerekse geriye dönük (sonradan kontrol/ikincil kontrol) işlemlerinde;

  • Serbest dolaşıma giriş rejimi işlemlerinde TRT bandrol ücretlerinin peşin tahsilatına devam edilmesi,
  • Bandrol ücretinin KDV matrahına (ve varsa ÖTV matrahına) dahil edilmesi, dahil edilmediğinin tespiti halinde -zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak- alınmayan KDV, ÖTV ve bunlara bağlı cezaların karara bağlanması,
  • 20.02.2018 tarihinden sonra ise ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca TRT bandrolü noksanlığına ilişkin ek tahakkuk kararı ve idari para cezası kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş olan kararların ise iptal edilmesi, bu neviden tespitlerin TRT Kurumuna intikalini teminen Genel Müdürlüklerine bildirilmesi,
  • Ancak tahsilat işlemi tamamlanmış, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi kapsamında uzlaşmaya varılmış, 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza kararları için ise idari takibata devam edilmesi,
    gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu yazıda; gümrük idaresince takip ve tahsil edilmeyen bir alacak olan TRT bandrolünün uzlaşmaya konu edilmesinin mümkün bulunmadığı, söz konusu ücretin matrahına girdiği KDV ve varsa ÖTV asılları ve bunlara bağlı cezaların uzlaşmaya konu edilebileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

TRT Bandrolü/Yürütmenin Durdurulması Kararına İlişkin Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.