Numara : 10
Tarih : 8.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/10

KONU: Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanununun 238 (1) Maddesinin Tatbikine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 Ocak 2019 tarihli ve 40373233 sayılı Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında Dağıtımlı Yazı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin aşağıda yer verilen tabloda gösterildiği şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

A

B

C

D

Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilmesi halinde

 

Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi tahsil edilir.

 

Gümrük vergilerinin 2 katı oranında para cezası tatbik edilir.

 

(C) Sütununda belirtilen cezanın ödeme süresi içerisinde eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri kadar ceza tatbik edilir.

 

Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilememesi halinde 

 

Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi Tahsil edilir.

 

Gümrüklenmiş değerin 2 katı tutarında para cezası tatbik edilir.

 

 

Söz konusu Dağıtımlı Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanununun 238 (1) Maddesinin Tatbikine İlişkin Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.