Numara : 59
Tarih : 29.12.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/59

Konu: Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Tesis Değişim Bildirimine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.12.2018 tarihli ve 98248189-106.03 sayılı Dağıtımlı Yazı ile;

 • Mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması durumunda, bu durumun beş iş günü içerisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği,
 • Sertifikalandırılmadan sonra veya güncelleme dönemleri arsasında yapılacak tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin olarak tereddüt yaşandığının görülmesi üzerine, bu kapsamda yapılacak tesis bildiriminin aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılması gerektiği;

1. Başvuru formunun ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesisler;

 • Yönetim ofisi, gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri, bilgi işlem ofisi (EK-1/A)
 • Üretim tesisi (İthal girdi kullanılmadan üretilen ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği tesisler hariçtir.),(EK-2)
 • Depo (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu yerler hariçtir.) (EK-2)

2. Tesis bildirimi yapılacak haller;

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, üç yıl sonraki güncelleme döneminden önce faaliyete geçen tesislerin bildiriminin, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,
 • İki güncelleme dönemi arasında faaliyete geçen tesislerin bildiriminin, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildiriminin, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,

3. İstisnalar;

 • Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalması halinde, tesis bildirimlerinin sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacağı,
 • 1 ve 2 bölümünde belirtilen tesisler altı aydan daha az süre kullanılmak üzere kiralanmışsa, tesis bildirimlerinin sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacağı,
 • Tesis bildirimleri ile birlikte ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikalarının da ibraz edilmesi gerekmekle birlikte, ISO sertifikalarının bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde de verilebileceği, ayrıca i ve ii. maddede belirtilen durumlarda ISO belgelerinin ibraz edilmeyeceği,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Tesis Değişim Bildirimine İlişkin Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.