Numara : 45
Tarih : 2.10.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/45

Konu: Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 2018/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile demir çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlük uygulanmasına ve Ek – 1’de yer alan tabloda belirtilen şekilde ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulacağı belirtilmişti.

02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Demir Çelik İthalatında Geçici Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:138)" ile Ek-1'de tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük getirildiği belirtilmiştir.

EK-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açılmıştır.
Diğer taraftan, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyeceği belirtilmiştir.
Bu Karar yayım tarihini izleyen 15’inci gün yürürlüğe girecektir.

Ek-1: Geçici Korunma Önlemi Kapsamı Eşya

Sıra

Ürün Grubu

GTP J

Eşyanın Tanımı

Genel Tarife Kontenjanı (Ton)

1

Yassı Mamuller

72.08

Demir veya alaştmsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

3.117.670

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)

72.10

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

72.11

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):

72.12

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar)

72.25

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla)

72.26

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.den az olanlar)

2

Uzun Mamuller (Çubuklar, Teller ve Profiller)

72.13

Demir veya alaşımsız çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

558.534

72.14

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)

72.15

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar

72.16

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

72.17

Demir veya alaşımsız çelikten teller

72.27

Diğer alaşımlı çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

72.28

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

3

Boru ve İçi Boş Profiller

73.03

Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller

273.901

73.04

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

73.05

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406,4 mm.yi geçenler)

73.06

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller(ömeğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

4

Paslanmaz Çelikler*

72.19

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar

139.934

72.20

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm, den az olanlar)

5

Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri

73.02

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

27.044

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Demir Çelik İthalatında Geçici Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:138)


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.