Numara : 35
Tarih : 26.6.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/35

Konu: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde "YYS" Sahibi Firmaları Etkileyen Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

25.06.2018 tarihli ve 30459 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaları etkilen önemli değişiklikler yapılmıştır.

Dikkat çeken bazı önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

 • YYS firmalarınca yaptırılması gereken Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin format ve içerik Bakanlık tarafından belirlenmiş olup, Yönetmelik değişikliğinin yayım tarihi itibariyle uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar yıllık Faaliyet Raporunun düzenlenmesi veya hizmet alımı yoluyla düzenlettirilmesi gerekmektedir.
   
 • YYS firmalarının Bakanlıkça her 3 yılda bir müfettişlerce tekrar “Yerinde İnceleme”ye tabi olacağı düzenlenmiştir.
   
 • Söz konusu Yönetmeliğin eski halinde, gümrük müşaviri istihdam etmek veya istihdam eden firmalardan iç kontrol için eğitim ve danışmanlık hizmeti almak koşulu yer alıyorken, yapılan değişiklik ile, gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak yeterli hale getirilmiştir. Diğer taraftan işlemi yapanlar ile kontrol edenlerin farklı kişiler/birimler olmasına ilişkin hükümler eklenerek, görevler ayrılığı prensibi netleştirilmiştir.
   
 • Soru Formu puanlamaya uygun olacak şekilde yeniden revize edilmiş ve başvuruların ne şekilde değerlendirileceğine dair puanlama yöntemleri netleştirilmiştir.
   
 • Sertifika alındıktan sonra gerçekleşen değişikliklerde ne şekilde işlem yapılacağı netleştirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların yapacakları işlemlerdeki belirsizlikler giderilmiş ve işlem süreçleri detaylı olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.