Numara : 22
Tarih : 13.4.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/22

KONU: Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı ve Yolcu Beraberi Eşyaya Uygulanacak Vergiler Hakkında Karar Yayımlandı.

11 Nisan 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 2009/15481 Sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyadaki muafiyet tutarına ve yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyadaki vergilere ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

1) Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak muafiyet tutarı

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2009/15481 Sayılı Karar’ın 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak muafiyet tutarı 30 Avro’dan, 22’ye Avro’ya düşürülmüştür. Bu tutar, kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar için 150 Avro’ya kadar (150 Avro'yu geçmeyen) uygulanacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 30 Avro'yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

2) Yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyaya uygulanacak vergiler

Bilindiği üzere, kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için yukarıdaki muafiyet sınırını ve yolcu beraberinde gelen eşya için 2009/15481 Sayılı Karar’ın 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri (EK-9) aşan eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.

Bu Kararın 2 inci maddesiyle, 2009/15481 Sayılı Karar’ın 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki “c” ve “ç” bentleri eklenerek;

  • Kitap veya benzeri basılı yayın için %8, (%18 veya %20 yerine)

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıda belirtilen oranlara (%18 veya %20) ilave %20

oranında tek ve maktu bir vergi uygulanacaktır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

 

Bu Karar 26 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11510 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.