Numara : 12
Tarih : 3.3.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/36

KONU: Transfer Bildirim Formlarının Elekrtonik Ortama Aktarılması ve KKDF Konulu Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.

Bilindiği üzere, 03.11.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Transfer Bildirim Formlarının Elekrtonik Ortama Aktarılması – KKDF konulu Genelge, KKDF’ye tabi olmayan ödeme şekillerine "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" göre yapılan ithalat transferleri için düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin esasları içermektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19.02.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile bahsi geçen Genelge’nin bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

2018/4 sayılı Genelge uyarınca;

1. Beyannamede bir kalemde birden fazla ödeme şekli beyan edilebilecektir.
2. Fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; aynı faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilmesi gerekmektedir.
3. “İstisnai kıymet ile beyan” yapılan hallerde Belge ID alınması uygulaması kaldırılmıştır.
4. İthalata ilişkin orijinal faturanın işlem tarihinden önce düzenlenmemiş olması durumunda; bankalara iletilecek proforma faturaya ek olarak ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette olan sözleşme, sipariş notu, v.b belgelerin iletilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
5. “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarların toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF’nin de kaleminde beyan edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2018/4 sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.