Numara : 97
Tarih : 28.11.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/97

KONU: Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklikler Yapılmıştır.

26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararında önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

 • İndirimli teminat uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

- YYS sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 milyon Dolar tutarında ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, 2 yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

- Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 milyon Dolar tutarı (bu tutar dahil) ile 25 milyon Dolar tutarı arasında ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, 2 yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5'inin,

- OKSB sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

tutarında indirimli teminat uygulanacaktır.

 • İthal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında, eşyanın yerinde tespitine ilişkin istisna uygulaması değiştirilmiş, sadece yukarıda %10 ve %5 indirimli teminat hakkına sahip olan firmaların bu istisnadan faydalanması düzenlenmiştir. Diğer bir değişle, önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 milyon Dolar tutarının altında ihracat gerçekleştiren OKSB firmalarının belge/izin kapsamındaki ithalatını yaptıkları eşyanın serbest dolaşıma sokulması halinde, eşyanın yerinde tespiti gerçekleştirilecektir.
   
 • Dahilde İşleme İzni kapsamında taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı itirazların Gümrükler Genel Müdürlüğü yerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu’un itiraza ilişkin hükümleri çerçevesinde (ilgili Bölge Müdürlüğüne) yapılması düzenlenmiştir. Ayrıca Dahilde İşleme İzni kapsamında taahhüt kapatma ve iptal işlemlerini geri almaya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri yetkilendirilmiştir.
   
 • Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan verginin tahsil edileceği düzenlenmiştir.
   
 • İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı  Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği, ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi çerçevesinde ceza uygulanacağı düzenlenmiştir.
   
 • Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının belirlenen oranları geçmesi halinde uygulanacak müeyyide değiştirilmiş, vergi alınması yerine, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaması yaptırımı getirilmiştir. Firmaların müteakip ihlallerinde teminat oranının iki katına kadar artırılacağı düzenlenmiştir.
   
 • Ayrıca, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaması yaptırımı getirilmiştir.
   
 • Geçici madde ile; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil);

  a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılacağı,

  b) Belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı,

  c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin ihracat taahhüdü, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (g)bendi çerçevesinde işlem yapılarak kapatılacağı; ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanacağı,

  d) 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, 22 nci maddenin dördüncü fıkrasının uygulanacağı,

  e) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının belirlenen oranları geçmesi halinde, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanacağı,

  f) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler hakkında 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulanacağı

düzenlenmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’na ekten ulaşabilirsiniz.

2017/10973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.