GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/73

KONU: İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak “e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Taslağı Yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca "e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu" taslağı yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 454 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliğinin “İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı 3. Bölümünde;

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanların, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyecekleri,
 • Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanacak “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacağı

belirtilmiştir.

Taslak Kılavuzda yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

A)    İhracat Faturası

Uygulamayı kullanarak ihracat faturası düzenlemek isteyen mükellefler;

 • e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,
 • Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir
 • Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

İhracat faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 4 farklı rol vardır.

1.      Fatura Düzenleyen

İhracat faturasını düzenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel entegratör veya entegrasyon yolu ile dahil olmuş tüzel kişiliktir.

2.    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kendisine gelen ihracat faturalarını gümrük beyannamesi ekinde alan kurumdur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İhracat faturasını;

 • Elektronik ortamda sistemine alır,
 • Gümrük Sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 haneli bir referans numarası üretilir,
 • 20 haneli bir referans numarası yükümlüye bildirilir.
 • 20 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
 • Gümrük beyannamesinin tescilinden önce faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
 • Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra faturada değişiklik yapılması gerekmesi halinde, gümrük idaresinin onayından sonra değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
 • Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.

3.      Merkez

Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik olarak imzalanması veya Mali Mühür ile onaylanması, saklanması, iletilmesi ile fatura bilgilerinin veri standartları ve formatına uygun biçimde aktarılması ve muhatabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları uygular ve denetler.

4.      Alıcı Kurum

İhracat faturasındaki mal/hizmetleri satın alan kurumdur. İhracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan talep edebilir.

Fatura Formatı

Fatura bilgilerinde ProfileID: IHRACAT girilecektir.

E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından farklı ihracat faturasında bulunması gereken bilgiler kılavuzda detaylıca belirtilmiştir.

B)    Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturası

Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturasının İş Akışı ve Roller

Yolcu beraberi eşya ihracının elektronik gerçekleştirimi, kullanılan e-fatura formatının ek bilgilerle desteklenmiş özelleşmiş halinin aşağıda tariflenen iş akışı ile yapılmasıdır.

* (Şekil-1)

 • Şekil-1'de işlemin iş akışı tariflenmiş olup, uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,
 • Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir,
 • Düzenlenen faturalar onay için Gümrük çıkış memurunun önüne düşecektir,
 • Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı ...??? ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.
 • Yolcu beraber eşya faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 5 farklı rol vardır. (Şekil-1)

Söz konusu roller ve tanımları aşağıda ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

1.      Fatura Düzenleyen

Yolcu beraber eşyanın elektronik olarak gönderimi kapsamında fatura düzenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel entegratör veya entegrasyon yolu ile dahil olmuş tüzel kişiliktir.

2.      Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kendisine onay için gelen yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını ve satın alınan malı gümrük memurları aracılığıyla kontrol etme ve kontrol sonucuna göre onay işlemi yapan kurumdur.

3.      Merkez

Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik olarak imzalanması veya Mali Mühür ile onaylanması, saklanması, iletilmesi ile fatura bilgilerinin veri standartları ve formatına uygun biçimde aktarılması ve muhatabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları uygular ve denetler.

4.      Yetkili Aracı Kurum

Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak üzere yetki belgesi almış aracı firmalardır. E-Fatura kapsamında;

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük memuru aracılığıyla gönderilen uygulama yanıtını alır.
 • Uygulama yanıtı içindeki bilgileri kontrol ederek göre yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar.
 • Bildirim zorunluluğu

5.      Türkiye'de ikamet etmeyen yolcu

KDV iadesi alabilmek için aldığı mallar için fatura düzenletme ve pasaport ve isim bilgilerini fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. Yetkili aracı kurumlardan gümrük onayından sonra iadesini alabilir.

Fatura ve Uygulama Yanıtı Formatı

Fatura bilgilerinde ProfileID: YOLCUBERABERFATURA girilecektir.

E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından farklı olarak yolcu beraber eşya faturasında farklı bulunması gereken bilgiler kılavuzda detaylıca belirtilmiştir.

Söz konusu taslağa aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.