GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/62

KONU: İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Gümrük Vergileri İle Toplu Konut Fonu Oranlarını Belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

30 Ekim 2015 tarihli 29517 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile İthale konu eşyanın ticari tanımı ve GTİP’i belirtilerek tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

  • Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,
  • Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2015 tarihine kadar 

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi gerektiği düzenlenmiştir.  

 

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

30 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29517

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

2016 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2015/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2015 tarihine kadar

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez. 2016 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.