Numara : 22
Tarih : 5.12.2014

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/22

KONU: Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi.

5 Aralık 2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete'de 119 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile;

 • Gümrük Kanunu'nun usulsüzlüklere ilişkin 241 inci maddesinde,
 • Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fazla çalışma ücretleri başlıklı 122 nci maddesinde,
 • Gümrük Yönetmeliğinin Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik başlıklı 224 üncü, Yetkili gümrük idareleri başlıklı 500 üncü, İzin başlıklı 519 uncu ve Usulsüzlük Cezası başlıklı 584 üncü maddelerinde

yer alan tutarlar 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 10,11 ) artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için 28,43 TL olarak,
 • Gümrük Yönetmeliğinin;
  - 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,
  - 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL,
  - 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,
  - 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL

olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.