Numara : 18
Tarih : 11.11.2014

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/18

KONU: İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Olan Bandrol Ücretlerinin ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Edilmesi

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

Bahsi geçen değişiklik ile bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmü getirilmiş, ayrıca TRT tarafından ithalatçılara teminat mektubu karşılığı bandrollerin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)'nca tüm bölge müdürlüklerine dağıtımlı 05/11/2014 tarih ve 3707566 sayılı yazı gönderilmiş olup, söz konusu talimatta;

  • Serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanan bandrol bedellerinin KDV matrahına, 3065 sayılı KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında dahil edilmesi gerektiği,
     
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa da atıfta bulunularak ithal aşamasında gümrük idarelerince tahsil edilecek bandrol bedellerinin ÖTV matrahına dahil olduğu,

hususlarına yer verilerek, bu nedenle, ithalat sırasında alınan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi" konulu yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.