GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/13

KONU: Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.

18 Ağustos 2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmi Gazete'de 2014/6706 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 2009/15481 sayılı Karar ile yürürlüğe giren Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yukarıda belirtilen Kararın Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya bu Kısım hükümleri uygulanmaz.

(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya ‘89.08 tarife pozisyonunda yer alan sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hariç bu Kısım hükümleri uygulanmaz.


2. Aynı Kararın Gemilerin serbest dolaşıma girişi başlıklı 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

3. Ay Kararın Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi başlıklı 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

4. Aynı Kararın Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar başlıklı 107 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(5) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe başka bir engelli kişiye; on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

(5) a) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçların serbest dolaşıma girdiği tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların devrinde gümrük vergileri aranmaz.

b) Engelli kişinin vefatı halinde;

1) Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.

2) Aracın varise intikali sonrasındaki satış ve devirlerde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

3) Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir.


5.
Aynı Kararın Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları başlıklı 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 131- (1) Eşyanın tabiatından kaynaklanan farklılıklar saklı kalmak üzere dökme gelen;

a) Ek-13'teki listede yer alan eşya için aynı ekte yer alan oranları aşmayan ve taşınmasında ortaya çıkan farklılıklar için,

b) Ek-13'teki listede yer almayan dökme eşyanın taşınmasından ortaya çıkan ve %3'ü aşmayan farklılıklar için,

özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.

MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13'teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13'teki listede yer almayan eşyada  %3'ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014/6706 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.