GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/10

KONU: Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamalarında Yeni Dönem: Onaylanmış Kişi Statüsü Yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (GİKY) 21.05.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Aslında aynı ad ile 10.01.2013 tarihinde yayımlanan Yönetmelik bulunmaktaydı. Yeni Yönetmelik 10.01.2013 tarihli Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır. 166 maddeden oluşan yeni Yönetmelik, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi bakımından çok önemli yenilikler içermektedir. Bu yeniliklerin bir kısmını şu şekilde özetleyebiliriz.

 1. Onaylanış Kişi uygulamasına 01.01.2017 tarihi itibariyle (A ve B tipleri bakımından) son verilmektedir. A ve B tipi Onaylanmış Kişi belgesi bulunan firmaların 2017 başına kadar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almamaları halinde mavi hat gibi kolaylıklardan yararlanma imkanı kalmayacaktır.
   
 2. Onaylanmış Kişi belgesi için "yeni başvuru" yapılamayacaktır. Sadece sistemdeki firmaların, yani GİKY’nin yayınlanması tarihine kadar A ve B tipi belgesi bulunan firmaların 2017 başına kadar onaylanmış kişi uygulamasından yararlanmasına imkan sağlanacak.
    
 3. Gümrük kontrolünün yapılmayacağı hat "yeşil hat" olarak tanımlanmıştır. Yeşil hattan işlem gören beyannamelerin (fatura, dolaşım belgeleri gibi beyannameye eklenmesi gereken) eklerinin gümrük idaresine ibraz zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Beyannameye eklenmesi gereken belgeler beyan sahipleri tarafından muhafaza edilecektir.
    
 4. İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması ilk defa yaşama geçecektir.
    
 5. "Güvenli depolama alanı" şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Bu şekilde, nakliyeci ve firmaların gümrükçe onaylanan saklama yerlerine belirli sürelerle antrepo ve geçici depolama statüsü olmadan eşya konulmasına imkan sağlanmıştır.

A. Yetkilendirilmiş Yükümlülere Sağlanan Kolaylıklar

Yetkilendirilmiş yükümlü Sertifikası sahiplerine, gümrük işlemlerinde aşağıdaki basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır.

 • Eksik beyan usulü,
 • Kısmi teminat uygulaması,
 • Götürü teminat uygulaması,
 • A.TR Dolaşım Belgelerini vizesiz düzenleyebilme izni,
 • Fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni,
 • İzinli gönderici yetkisi,
 • İzinli alıcı yetkisi,
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni,
 • Yeşil hat uygulaması,
 • Gerekmesi halinde beyanname kontrollerinin öncelikle yapılması,
 • Gerekmesi halinde beyanname muayenesinin öncelikle yapılması,
 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
 • Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,
 • Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

B. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi Olabilmenin Şartları

Onaylanmış Kişi uygulamasından farklı olarak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için firmanın iç işleyişi, stok alanları, muhasebe kayıtları, çalışanlarla ilgili hususlar bakımından karşılanması gereken koşullar bulunmaktadır. Bu koşulların karşılanıp karşılanamadığının tespiti bakımından Bakanlıkça firma nezdinde çok detaylı araştırmalar yapılmakta; kamera sistemleri gibi belirli açılardan alt yapının varlığı araştırılmaktadır. Karşılanması gereken Koşulları başlıklar halinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Güvenilirlik koşulu,
 • Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

Bu koşulun sağlanması için Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun Bakanlıkça tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Mali yeterlilik koşulu
 • Emniyet ve güvenlik koşulu

Bu koşulun karşılanması bakımından firmaların ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olması gerekecektir. ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerle sınırlandırılmıştır.

C. Yıllık Faaliyet Raporu Düzenlenmesi

Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum da, daha önce örneği olmayan, yeni bir uygulama olacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.