Numara : 9
Tarih : 22.11.2013

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2013/9

KONU: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikle yapılan düzenlemelere, eski ve yeni halleri ile karşılaştırmalı tablolar eşliğinde bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan” ibaresi eklenmiştir.

Yeni düzenleme:
 
MADDE 22 – (1) Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilir.

(2) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce onaylanmış kişi statüsü talep edilmesi durumunda 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen genel ve özel koşullar aranmaz.

2. Aynı Yönetmeliğin Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı başlıklı 75 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Özet beyan eksiklik veya fazlalığının eşyanın tabiatı icabı ek-11'deki oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak işlemler gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz

“(7) Dökme gelen eşyada ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar ile ilgili olarak, Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezaî işlem uygulanmaz. Ek-11’de yer alan fire oranları, özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatlarında dikkate alınmaz.”

3. Aynı Yönetmeliğin Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya başlıklı 86 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(3) Kara hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren Kanunun 46 ncı maddesi ve bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan taşıtlar hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

4. Aynı Yönetmeliğin 169 ve 170 inci maddelerinin birinci fıkralarının (g) bentlerinde geçen “167 nci maddesinin üçüncü fıkrası” ibareleri “167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi” olarak değiştirilmiştir.

5. Aynı Yönetmeliğin Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede sözlü beyana tabi eşya başlıklı 171 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Dahilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilir.

“(4) Dahilde işleme rejimine konu olan aşağıda belirtilen eşya gümrük idarelerine sözlü beyan edilebilir.

a) Dahilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler,

b) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar,

c) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçaları.”

(6) Dahilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, sözlü olarak beyan edilebilecek eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.

“(6) Dahilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.”

6. Aynı Yönetmeliğin Sözlü beyan formu başlıklı 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(ç) Dâhilde işlemede 1, 5, 6, 8, 22, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 42, 52 ve 54 no.lu kutularının doldurulması zorunlu; 2, 14, 16, 30, 34, 40 ve 44 no.lu kutularının doldurulması ihtiyaridir.

“ç) Dahilde işleme kapsamı geçici ithalatta (b) bendinde, dahilde işleme kapsamı ihracatta ise (a) bendinde yer alan alanlar doldurulur.”

7. Aynı Yönetmeliğin Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi başlıklı 197 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yeni eklenen cümle:

Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.”

8. Aynı Yönetmeliğin Özel hallerde eşyanın rejime girişi 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir.”

9. Aynı Yönetmeliğin Gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayileri başlıklı 478 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve götürü” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme:

(2) Yukarıdaki sayılan hususları ispat eden belgeler (...) teminat ile birlikte, ek-75’te yer alan taahhütnameyi doldurarak ilgili gümrüğe ibraz eden firmalar; gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri yürütebilir. Bu firmaların gemilere yağ ve yakıt verilmesine ilişkin her başvurularında ilgili kaptan veya gemi acentesinin talep veya izin yazısını gümrük idaresine ibrazı şarttır.

10. Aynı Yönetmeliğin Toplu ve götürü teminat başlıklı 493 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

"(5) Götürü teminat sisteminden, Onaylanmış Kişi Statüsüne veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına" sahip olan yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir."

“(5) Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.”

(6) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir."

“(6) Götürü teminat, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanılmaz.

11. Aynı Yönetmeliğin Götürü teminat tutarı başlıklı 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde teminat tutarının 10.000.000 Avro’yu; bunun dışındaki her durumda 2.000.000 Avro’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür."

“b) Teminatın 2.000.000 Avro’yu aşmayan tutarda verilmesi mümkündür.”

Yürürlükten kaldırılan bent:

c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro'dan az olamaz

12. Aynı Yönetmeliğin Gümrük idaresince yapılacak işlemler başlıklı 504 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkileri çerçevesinde başmüdür veya gümrük müdürünün oluşturacağı üç kişilik heyet tarafından otuz gün içinde sonuçlandırılarak kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 no.lu kutusuna yazılır. Alınan karar gümrük müdürü veya başmüdür tarafından onaylanır."

“(2) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkili gümrük idaresi tarafından incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır ve kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 numaralı kutusuna yazılır.”

13. Aynı Yönetmeliğin ek-33’ünde yer alan “0803.31” ve “0803.32” eşya kodları “0802.31” ve “0802.32” olarak değiştirilmiştir.

14. Aynı Yönetmeliğin;

· Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar başlıklı 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası,

Kaldırılan fıkra

"(6) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen koşulu sağlayan kişilerce yapılan C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurularında birinci fıkranın (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz."

· Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,

Kaldırılan bent:

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması.

Götürü teminat başlıklı 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası

Kaldırılan fıkra:

(3) Akaryakıt ürünleri konulan antrepolar için götürü teminat verilmesinin istenilmesi halinde, bu maddeye göre yapılacak hesaplamaya göre alınması gereken teminat tutarının iki katı esas alınır."

yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.